Meta­kog­ni­tii­vi­set mene­tel­mät pak­ko-oirei­den ja syö­mis­häi­riöi­den hoi­dos­sa

Kun­tou­tus- ja hoi­to­yk­sik­köm­me hen­ki­lö­kun­ta kävi vie­rai­le­mas­sa ja kou­lut­tau­tu­mas­sa Mila­nos­sa. Kou­lu­tuk­sen piti sym­paat­ti­nen ita­lia­lai­nen psy­kiat­ri, psy­ko­te­ra­peut­ti Gio­van­ni Maria Rug­gie­ro. Kou­lu­tuk­sen tee­ma­na oli meta­kog­ni­tii­vi­set mene­tel­mät pak­ko-oirei­den ja syö­mis­häi­riöi­den hoi­dos­sa. Päi­vän aika­na tutus­tuim­me meta­kog­ni­tii­vi­sen psy­ko­te­ra­pian lähes­ty­mis­ta­paan ja har­joit­te­lim­me itse­kin muu­ta­mien mene­tel­mien hyö­dyn­tä­mis­tä.

Meta­kog­ni­tii­vi­nen psy­ko­te­ra­pia on todet­tu toi­mi­vak­si pak­ko-oirei­ses­sa häi­riös­sä. Gio­van­nin ja hänen tii­min­sä hypo­tee­si oli, että se voi­si toi­mia hyvin myös syö­mis­häi­riöi­den hoi­dos­sa, sil­lä monis­sa syö­mis­häi­riöis­sä pak­ko-oireet ovat taval­li­sia ja mureh­ti­mi­sen sekä kont­rol­loin­nin tar­peen laa­juus saman­kal­tai­nen kuin pak­ko-oirei­ses­sa häi­riös­sä. Mila­noon ollaan­kin avaa­mas­sa tam­mi­kuus­sa maa­il­man ensim­mäi­nen syö­mis­häi­riöyk­sik­kö, jos­sa hoi­to­mal­lis­sa on huo­mioi­tu myös meta­kog­ni­tii­vi­sen psy­ko­te­ra­pian mene­tel­mät. Ennen kuin kuvaan miten meta­kog­ni­tii­vi­sia mene­tel­miä voi­daan hyö­dyn­tää syö­mis­häi­riöi­den hoi­dos­sa, lähes­tyn aihet­ta meta­kog­ni­tii­vi­sen psy­ko­te­ra­pian hyö­dyn­tä­mi­ses­tä pak­ko-oirei­sen häi­riön hoi­dos­sa.

Meta­kog­ni­tii­vi­ses­sa psy­ko­te­ra­pias­sa tut­kis­kel­laan usko­muk­sia usko­muk­sis­ta ja aja­tuk­sia aja­tuk­sis­ta. Otan esi­mer­kik­si pak­ko-oirei­ses­ta häi­riös­tä kär­si­vän aja­tuk­sen ”ulko-ovi jäi auki, enkä voi hal­li­ta tar­vet­ta­ni tar­kis­taa ovea uudel­leen ja uudel­leen”. Meta­kog­ni­tii­vi­ses­sa psy­ko­te­ra­pias­sa ei läh­de­tä tar­kas­te­le­maan ollen­kaan, mik­si asia­kas ajat­te­lee oven jää­neen auki ja, kuin­ka toden­nä­köis­tä on, että ovi jäi auki ja etsi­tä epä­to­den­nä­köi­syy­des­tä hel­po­tus­ta oloon. Epä­to­den­nä­köi­syys asias­sa ei hel­po­ta, sil­lä yhden­kin pro­sen­tin toden­nä­köi­syys, että ovi jäi auki, saa pak­ko-oirei­ses­ta häi­riös­tä kär­si­vän ahdis­tu­maan. Sen sijaan tera­pias­sa paneu­du­taan aja­tuk­seen, että kuin­ka hyö­dyl­lis­tä mureh­ti­mi­nen on ja voi­si­ko tar­kis­ta­mis­pak­koa sit­ten­kin hal­li­ta. Aja­tus­ta oven auki jää­mi­ses­tä ei yri­te­tä ollen­kaan kumo­ta, vaan tera­pias­sa kes­ki­ty­tään sii­hen, että aja­tus­ket­ju ei läh­de ete­ne­mään sii­hen mureh­ti­mi­sen pis­tee­seen, että oven tilan­ne on pak­ko käy­dä tar­kis­ta­mas­sa. Tera­pias­sa kes­ki­ty­tään­kin muut­ta­maan sitä aja­tus­ta omas­ta aja­tuk­ses­ta, että itse ei voi vai­kut­taa aja­tuk­siin­sa ja siten lopet­taa pakol­ta tun­tu­vaa toi­min­taan­sa.

Oven tar­kis­ta­mis­pa­kos­sa hai­tal­li­nen aja­tus­ket­ju voi­si olla esi­mer­kik­si seu­raa­va: ”Ovi saat­toi jää­dä auki. Jos se jäi auki, joku voi mur­tau­tua kotii­ni ja varas­taa siel­tä kai­ken minul­le tär­keän. Elä­mä­ni menee pilal­le, jos mene­tän kai­ken minul­le tär­keä. Jou­dun vara­rik­koon… Minun on pak­ko käy­dä tar­kis­ta­mas­sa ovi.”. Ensim­mäis­tä aja­tus­ta ”ovi saat­toi jää­dä auki” kut­su­taan meta­kog­ni­tii­vi­ses­sa psy­ko­te­ra­pias­sa trig­ger-aja­tuk­sek­si, sil­lä se on asia, joka on mah­dol­li­nen jos­kus – niin voi todel­la olla, että ovi jäi auki. Kyseis­tä mah­dol­li­suut­ta ei voi täy­sin kumo­ta tar­kis­ta­mat­ta. Aja­tuk­ses­ta seu­raa­va aja­tus­ket­ju ja sii­tä seu­raa­va toi­min­ta on sen sijaan mah­dol­lis­ta kat­kais­ta, vaik­ka aja­tus­ket­jun esil­le nos­ta­mien pel­ko­jen toteu­tu­mi­nen onkin pie­nel­lä toden­nä­köi­syy­del­lä mah­dol­li­nen. Oleel­lis­ta ei siis ole onko pelon aihe mah­dol­li­nen, vaan se, että mie­li alkaa raken­taa ahdis­tus­ta lisää­vää aja­tus­ku­del­maa tämän ensim­mäi­sen aja­tuk­sen ympä­ril­le.

Meta­kog­ni­tii­vi­ses­sa lähes­ty­mis­ta­vas­sa asia­kas­ta aute­taan tun­nis­ta­maan aja­tus­ket­jun­sa trig­ger-aja­tus ja hyväk­sy­mään se, että elä­mäs­sä on hal­lit­se­mat­to­mia tapah­tu­mia. Samal­la hänel­le ope­te­taan, että omiin aja­tus­ket­jui­hin sekä niis­tä seu­raa­viin toi­min­toi­hin ja omaan olo­ti­laan voi oppia vai­kut­ta­maan. Kun asiak­kaan on vai­kea uskoa, että omaan ajat­te­luun voi­si vai­kut­taa, aute­taan hän­tä saa­maan ideas­ta kiin­ni pyy­tä­mäl­lä hän­tä visua­li­soi­maan mie­leen­sä jokin neut­raa­li asia. Gio­van­ni käyt­ti esi­merk­ki­nä tii­ke­riä kah­del­la taval­la.

Ensin asia­kas­ta pyy­de­tään visua­li­soi­maan mie­leen­sä tii­ke­ri. Hän­tä pyy­de­tään tut­ki­maan mil­lai­ses­sa asen­nos­sa tii­ke­ri on, liik­kuu­ko se jne. Sen jäl­keen tera­peut­ti tut­kii yhdes­sä asiak­kaan kans­sa tämän koke­mus­ta tii­ke­rin visua­li­soin­nis­ta kysy­mäl­lä esi­mer­kik­si ”Tun­nis­tit­ko että tii­ke­ri on asia, joka on oikeas­ti ole­mas­sa? Aloit­ko lisä­tä tähän mie­li­ku­vaan aja­tuk­sia sii­tä, kuin­ka tii­ke­ri on uha­na­lai­nen laji, kuin­ka sitä pitää suo­jel­la ja, että sinun toi­me­si uhkaa­vat tii­ke­rin ole­mas­sa oloa?”. Gio­van­nin esi­mer­kis­sä ole­tuk­se­na oli, että asia­kas vas­taa, että tun­nis­ti tii­ke­rin, mut­ta ei alka­nut aja­tel­la sen uha­na­lai­suut­ta ja omaa sii­hen vai­kut­ta­vaa toi­min­taan­sa. Tera­peut­ti sit­ten hyö­dyn­tää tätä vas­taus­ta ja aut­taa asia­kas­ta huo­maa­maan, että hän pys­tyi ajat­te­le­maan oike­aa ole­mas­sa ole­vaa asi­aa lisää­mät­tä sii­hen mui­ta mer­ki­tyk­siä. Hän ajat­te­li vain tii­ke­riä ilman lisät­ty­jä, ahdis­tus­ta voi­mis­ta­via aja­tus­ku­del­mia.

Tämän jäl­keen tera­peut­ti kysyy, huo­ma­si­ko asia­kas jos­sain vai­hees­sa päät­tä­neen­sä tii­ke­rin ole­van esi­mer­kik­si tie­tys­sä asen­nos­sa, kat­so­van tiet­tyyn suun­taan tai teke­vän jotain. Jos asia­kas tun­nis­taa tuon het­ken, tera­peut­ti hyö­dyn­tää tätä aut­taak­seen asia­kas­ta huo­maa­maan, että omiin aja­tuk­siin voi vai­kut­taa ja, että ne ovat pit­käl­ti itse pää­tet­ty­jä. Tämän jäl­keen tera­peut­ti pyy­tää asia­kas­ta palaa­maan takai­sin ulko-ovi ‑huo­leen­sa ja miet­ti­mään tätä täs­sä uudes­sa valos­sa. Voi­si­ko asia­kas näh­dä, että tämä oli­si itses­sään suh­teel­li­sen neut­raa­li aja­tus, jota hänen mie­len­sä alkaa täy­den­tää huo­lia­ja­tuk­sil­la eri­lai­sis­ta kama­lis­ta seu­rauk­sis­ta, joi­ta oven auki jää­mi­ses­tä voi­si seu­ra­ta?

Seu­raa­vak­si tera­peut­ti aut­taa asia­kas­ta havait­se­maan, että hän pys­tyy oppia vai­kut­ta­maan aja­tuk­siin­sa ja sitä kaut­ta oloon­sa. Tämä tapah­tuu opet­te­le­mal­la sää­te­le­mään huo­mion suun­taa­mis­ta. Käy­te­tään edel­leen ulko-ovi –esi­merk­kiä. Kun asia­kas alkaa aja­tel­la, että ulko-ovi saat­toi jää­dä auki, tera­peut­ti pyy­tää hän­tä kiin­nit­tä­mään huo­mion­sa esi­mer­kik­si ympä­ris­töön. ”Mil­lai­sia ääniä kuu­let,  mitä väre­jä näet, mitä tuok­su­ja tun­net?” Asia­kas luet­te­lee huo­mioi­taan mah­dol­li­sim­man tar­kas­ti ja laveas­ti. Tämän jäl­keen tera­peut­ti kysyy, kyke­ni­kö asia­kas samal­la ajat­te­le­maan, että var­kaat käy­vät varas­ta­mas­sa hänen kodis­taan kai­ken tär­keän ja, että asiak­kaan elä­mä menee pilal­le. Kun asia­kas tun­nis­taa, että ei voi­nut – sil­lä mie­len täyt­ti ympä­ris­tön havain­noin­ti – hän oppii, että siir­tä­mäl­lä huo­mio­taan tie­toi­ses­ti pois huo­lia­ja­tuk­sis­taan, hän voi vai­kut­taa aja­tuk­siin­sa ja oloon­sa. Kun aja­tus­ket­jun saa kat­kais­tua, ei se tun­nu niin ahdis­ta­val­ta enää. Aja­tus ”ovi saat­toi jää­dä auki” ei yksi­nään ole ahdis­ta­va samoin kuin aja­tus ”Ovi saat­toi jää­dä auki. Jos se jäi auki, joku voi mur­tau­tua kotii­ni ja varas­taa siel­tä kai­ken minul­le tär­keän. Elä­mä­ni menee pilal­le, jos mene­tän kai­ken minul­le tär­keä. Jou­dun vara­rik­koon… Minun on pak­ko käy­dä tar­kis­ta­mas­sa ovi.”.

Tär­ke­ää kui­ten­kin on, että aja­tus­ket­jun kat­kai­se­mi­sen kei­noa hyö­dyn­ne­tään vain ket­jun kat­kai­se­mi­seen, ei trig­ger-aja­tuk­sen estä­mi­seen ja tor­ju­mi­seen pois mie­les­tä. Trig­ger-aja­tuk­sen estä­mi­nen tar­koit­taa aja­tuk­ses­ta pake­ne­mis­ta, mikä estää sen käsit­te­le­mis­tä sel­lai­sel­la taval­la, että aja­tuk­sen voi­ma saa­daan hei­ken­net­tyä. Aja­tuk­sen tor­ju­mi­nen näin voi osal­taan lisä­tä pak­ko-oirei­ta, joi­den tar­koi­tuk­se­na on myös lie­vit­tää ahdis­tus­ta – mut­ta hai­tal­li­sel­la taval­la. Kun asia­kas saa kat­kais­tua aja­tus­ket­jun­sa riit­tä­vän usein, alkaa alku­pe­räi­nen trig­ger-aja­tus menet­tää voi­man­sa ja häi­pyä taka-alal­le, kun­nes se ei lopul­ta enää pysy­väs­ti kum­mit­te­le mie­les­sä ja joh­da ahdis­tuk­seen.

Miten meta­kog­ni­tii­vi­nen lähes­ty­mis­ta­pa voi­si sit­ten toi­mia syö­mis­häi­riöi­den yhtey­des­sä? Kuten aiem­min tote­sin, monil­la syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­neel­la on myös pak­ko-oirei­suut­ta ja aina nuo pak­ko-oireet eivät lii­ty vält­tä­mät­tä mil­lään taval­la syö­mi­seen. Olen tavan­nut usei­ta poti­lai­ta, joil­la on esi­mer­kik­si käsien pese­mi­sen pak­koa. Jos­kus pakon tar­koi­tuk­se­na on estää pai­non nousu, jos­kus se taas toi­mii pyr­ki­myk­se­nä estää esi­mer­kik­si sai­ras­tu­mi­nen fluns­saan. Jäl­kim­mäi­ses­sä pyr­ki­myk­ses­sä meta­kog­ni­tii­vi­sen mene­tel­män hyö­dyn­tä­mi­nen kuu­los­taa jär­ke­väl­tä. Trig­ger-aja­tus voi­si siis olla ”käte­ni saat­ta­vat olla likai­set” ja sii­tä seu­raa aja­tus­ket­ju sai­ras­tu­mi­sen pel­koon, johon­kin sii­tä seu­raa­vaan epä­miel­lyt­tä­vään tai ahdis­ta­vaan asi­aan ja lopul­ta pak­koon pes­tä kädet. Jos käsien pese­mi­sen pak­ko läh­tee­kin liik­keel­le pai­non nousun pelos­ta, ei trig­ger-aja­tus toden­nä­köi­ses­ti ole­kaan ”käte­ni saat­ta­vat olla likai­set”. Syö­mis­häi­riön pak­ko-oirei­den yhtey­des­sä onkin teh­tä­vä työ­tä, jot­ta todel­li­nen trig­ger-aja­tus saa­daan tun­nis­tet­tua ja ket­jun kat­kai­sua har­joi­tel­tua oike­aan koh­taan.

Entä voi­si­vat­ko meta­kog­ni­tii­vi­set mene­tel­mät toi­mia esi­mer­kik­si tilan­tees­sa, jos­sa ano­rek­si­aan sai­ras­tu­nut tote­aa, että ruu­as­sa on pal­jon ras­vaa? Perin­tei­ses­ti hoi­ta­va hen­ki­lö saat­tai­si täs­sä koh­das­sa tar­jo­ta psy­koe­du­kaa­tio­ta ras­van tär­key­des­tä, rau­hoi­tel­la poti­las­ta ja tukea syö­mään ate­ria lop­puun. Voi­si­ko täl­lai­ses­sa tilan­tees­sa hyö­dyn­tää hai­tal­li­sen aja­tus­ket­jun tun­nis­ta­mis­ta jo ennen ruo­kai­lua sekä har­joi­tel­la sen kat­kai­se­mis­ta rau­hal­li­ses­sa ruo­kai­luun liit­ty­mät­tö­mäs­sä tilan­tees­sa ja sit­ten hyö­dyn­tää mene­tel­mää kon­kreet­ti­ses­ti ruo­kai­lu­het­kes­sä? Voi­si­ko toi­min­ta­ta­pa aut­taa hyväk­sy­mään sen, että ruu­as­sa on ras­vaa ja estää sii­tä käyn­nis­ty­vän ahdis­ta­van aja­tus­ket­jun kulun kuten ”Ruu­as­sa on ras­vaa. Jos syön sen, pai­no­ni nousee, minus­ta tulee liha­va. Kukaan ei halua olla ystä­vä­ni. Olen yksin koko lop­pue­lä­mä­ni. Minä en siis saa syö­dä tätä.”? Lopul­ta aja­tus ”ruu­as­sa on ras­vaa” ei enää ahdis­tai­si eikä sitä enää jos­sain vai­hees­sa huo­mioi­si juu­ri ollen­kaan. Koke­mus­ta aina­kaan minul­la ei ole tämän tyyp­pi­ses­tä työs­ken­te­lys­tä, mut­ta se voi­si tar­jo­ta kokei­le­mi­sen arvoi­sen vaih­toeh­don tilan­tei­siin, jos­sa perin­tei­nen tar­jot­tu tuki ei auta.

Mila­non kou­lu­tuk­ses­sa puhuim­me, että syö­mis­häi­riöi­den hoi­dos­sa meta­kog­ni­tii­vi­sia mene­tel­miä voi olla tar­peel­lis­ta yhdis­tää kog­ni­tii­vis-beha­vio­raa­li­siin mene­tel­miin. Kog­ni­tii­vi­sis-beha­vio­raa­li­sia mene­tel­miä hyö­dyn­tä­mäl­lä aja­tus­ket­ju­ja pyri­tään muut­ta­maan. Esi­mer­kik­si pai­non nousun pel­koa hil­li­tään siten, että aja­tus­ket­jua muo­ka­taan sii­hen suun­taan, että pai­non nousus­ta ei aiheu­du mitään vaa­raa. Kon­kreet­ti­sis­sa tilan­teis­sa voi­si taas pyr­kiä hai­tal­lis­ten aja­tus­ket­ju­jen kat­kai­se­mi­seen meta­kog­ni­tii­vis­ten mene­tel­mien avul­la.

Syö­mis­häi­riö­kes­kus jää mie­len­kiin­nol­la odot­ta­maan Mila­noon perus­tet­ta­van syö­mis­häi­riöyk­si­kön tulok­sia ja Gio­van­nin tut­ki­mus­ryh­män mene­tel­mä­ke­hit­te­lyi­tä meta­kog­ni­tii­vi­sen psy­ko­te­ra­pian käy­tös­tä syö­mis­häi­riöi­den hoi­dos­sa. Sil­lä välin voim­me kokeil­la omal­la tahol­lam­me osaa­mi­sem­me rajois­sa meta­kog­ni­tii­vi­sia mene­tel­miä eri­tyi­ses­ti ano­rek­sian ja buli­mian hoi­dos­sa.

Mil­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia sinä näet täl­lai­ses­sa lähes­ty­mis­ta­vas­sa?

Innos­tu­nein ter­vei­sin,
Ven­la Ero­nen

Kir­jal­li­suut­ta:

Sapup­po W, Rug­gie­ro GM, Casel­li G, Sas­sa­ro­li S 2018. The Body of Coc­ni­ti­ve and Metacog­ni­ti­ve Variables in Eating Disor­ders: Need of Cont­rol, Nega­ti­ve Beliefs about Wor­ry Uncont­rol­la­bi­li­ty and Dan­ger, Per­fec­tio­nism, Self-esteem and Wor­ry. Isr J Psyc­hiat­ry vol 55, No 1 2018.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *