Kategoria: hoito ja kuntoutus

 • Kuka puhuu sisäl­lä­ni? – Syö­mis­häi­riön ääni ja sen huo­mioi­mi­nen hoi­dos­sa

  Syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­vat ker­to­vat usein mie­len­sä sisäl­lä ole­vas­ta ”äänes­tä”, joka kri­ti­soi, ahdis­te­lee, pai­nos­taa ja pakot­taa teke­mään monen muo­tois­ta väki­val­taa itsel­le. Ääni on niin epä­miel­lyt­tä­vä, että sen kuu­lu­mis­ta pelä­tään ja sen vai­en­ta­mi­sek­si teh­dään mitä iki­nä se vaa­tii­kaan, hin­nal­la mil­lä hyvän­sä. Äänen vies­ti vai­kut­taa totuu­del­ta, se satut­taa ja saa sai­ras­tu­neen tun­te­maan itsen­sä sur­keim­mak­si oliok­si, joka tämän maan pin­taa…

 • Syö­mis­häi­riöt ja kuor­mit­ta­va pitäi­si-ajat­te­lu

  Ystä­vä­ni sanoi minul­le taan­noin: ”Mun elä­mäs­sä oli aiem­min sel­keä suun­ta. Mul­la oli kaik­ki suun­ni­tel­tu­na. Tie­sin, mitä haluan.  En kui­ten­kaan ollut onnel­li­nen. Nyt mun elä­mäs­sä ei ole suun­taa enkä tie­dä tule­vas­ta mitään, mut­ta olen onnel­li­sem­pi kuin kos­kaan.” Pysäh­dyin miet­ti­mään asi­aa. Miten ihmi­nen voi olla onnel­li­sem­pi, kun elä­mäl­tä puut­tuu sel­keä suun­ta? Aika­ni asi­aa mutus­tel­tua­ni oival­sin, että kyse…

 • Tut­ki­mus­näyt­töön perus­tu­vat syö­mis­häi­riö­hoi­dot – onko nii­tä?

  Tääl­lä Hel­sin­gis­sä jär­jes­tet­tiin syys­kuus­sa kan­sain­vä­li­nen syö­mis­häi­riö­kongres­si, jon­ne minua pyy­det­tiin yhdes­sä kol­le­ga­ni David Clin­to­nin kans­sa puhu­maan tut­ki­mus­tie­dol­la tehok­kaak­si todis­te­tuis­ta hoi­dois­ta arjen hoi­to­työs­sä. Ilah­duin suu­res­ti mah­dol­li­suu­des­ta pereh­tyä kun­nol­la tähän tär­ke­ään ja pal­jon puhut­tuun aihee­seen. Syö­mis­häi­riöis­tä ja nii­den hoi­dos­ta on teh­ty val­ta­vas­ti tut­ki­mus­ta. Monen­lai­sia ehdo­tuk­sia hyvik­si lähes­ty­mis­ta­voik­si on löy­det­ty sekä nuo­ril­la että aikui­sil­la. Monel­le – minut mukaan lukien…

 • NEDS-kon­fe­rens­si­kuu­lu­mi­sia – Mik­ro­be­ja, kil­paur­hei­lua, toi­voa toi­vot­to­muu­teen ja “keho­te­ra­pi­aa”

  Poh­jois­mai­nen syö­mis­häi­riö­kon­fe­rens­si NEDS jär­jes­tet­tiin Hel­sin­gis­sä 21.–23.9. Päi­vien aika­na kuu­lim­me eri­lai­sia puheen­vuo­ro­ja ja osal­lis­tuim­me pie­nem­piin works­hop­pei­hin. Täs­sä hiu­kan kon­fe­rens­si­kuu­lu­mi­sia kai­kil­le luet­ta­vak­si. Kai­kes­ta en rapor­toi, joten valit­sin nel­jä aihet­ta, jot­ka tun­tui­vat minus­ta kiin­nos­ta­vil­ta. Blo­gi­kir­joi­tus käsit­te­lee täl­lä ker­ral­la poik­keuk­sel­li­ses­ti usei­ta aihei­ta, mut­ta voit toki poi­mia sii­tä vain itseä­si kiin­nos­ta­vat aiheet: Suo­lis­to­mik­ro­bit ja lai­huus­häi­riö (Cynt­hia Bulik) Aja­tus sii­tä, että…

 • Kehu­mi­sen paik­ka – Miten ja mil­loin syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­vaa kehu­taan?

  Työs­sä­ni syö­mis­häi­riöi­tä sai­ras­ta­vien paris­sa huo­maan räm­pi­vä­ni usein kehu­mi­sen haas­teen kans­sa. Mil­loin kehun syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­vaa ja miten kehu­ni muo­toi­len? Kehun­ko, kun mar­ga­rii­ni levit­tyy lei­väl­le ren­nos­ti tai kun sai­ras­ta­va on saa­nut syö­tyä hänel­le haas­teel­li­sen ate­rian lop­puun? Kehun­ko siis toi­min­nas­ta, joka on ter­vey­teen liit­ty­vä nor­mi? Vai pitäi­si­kö minun sit­ten­kin kehua, kun sai­ras­ta­va tekee suu­ren oival­luk­sen esi­mer­kik­si pelois­taan –…

 • Joh­tuu­ko syö­mis­häi­riöi­den sit­keys hei­kos­ta para­ne­mis­mo­ti­vaa­tios­ta?

  Syö­mis­häi­riöi­den hoi­dos­ta puhut­taes­sa kuu­lee usein mai­nit­ta­van sanan hoi­to­mo­ti­vaa­tio. Jos avo- tai osas­to­hoi­dos­sa ete­ne­mi­nen tak­ku­aa, pää­tel­lään syyk­si usein hoi­to­mo­ti­vaa­tion puu­te. Täs­tä mää­ri­tel­mäs­tä seu­raa mah­dol­li­ses­ti hoi­don kes­key­ty­mi­nen tai hoi­toon pää­syn esty­mi­nen. Kun sai­ras­ta­va ei pys­ty hoi­don tuel­la teke­mään muu­tos­ta syö­mis­käyt­täy­ty­mi­seen­sä, hänet ohja­taan kotiin etsi­mään moti­vaa­tio esil­le ja käyt­tö­val­miik­si. Näin hoi­dos­sa voi­daan sit­ten tart­tua tehok­kaas­ti toi­meen, kun sai­ras­ta­va…

 • Buli­mian itse­hoi­to – apua näl­käi­sel­le sydä­mel­le

  Saim­me kah­den kol­le­ga­ni kans­sa juu­ri val­miik­si buli­mian itse­hoi­to-oppaan. Kir­jan kir­joit­ta­mi­seen läh­ti kipi­nä sii­tä aja­tuk­ses­ta, että buli­mi­aa sai­ras­ta­vat usein kär­si­vät sai­rau­ten­sa kans­sa yksin jopa usei­ta vuo­sia eivät­kä uskal­la tai halua ker­toa ongel­mas­taan kenel­le­kään. Asia voi tun­tua lii­an hen­ki­lö­koh­tai­sel­ta tai hävet­tä­väl­tä eikä sitä tee mie­li jakaa kenen­kään kans­sa. Jos­kus käy niin­kin, että apua on kyl­lä suu­rin toi­vein…

 • Mik­si pit­kil­lä syö­mis­häi­riö­hoi­doil­la on paik­kan­sa

  Syö­mis­häi­riöi­den hoi­don pituu­des­ta on ollut syö­mis­häi­riö­pii­reis­sä pal­jon kes­kus­te­lua vii­me aikoi­na. Pit­kiä hoi­to­ja tar­jo­taan yhä har­vem­mil­le ja lyhyi­tä hoi­to­ja suo­si­taan, kos­ka nii­den aja­tel­laan ole­van edul­li­sem­pia. Kun­nat ja sai­raan­hoi­to­pii­rit ovat kovas­sa raha­pu­las­sa ja sääs­tö­pai­neet ovat suu­ret. Itse ajat­te­len, että hoi­to­jen pituus ei sai­si olla itsei­sar­vo, vaan poti­laal­le tuli­si tar­jo­ta hänen yksi­löl­li­seen tilan­tee­seen­sa sopi­va ja hänen para­ne­mi­sen­sa par­hai­ten…

 • Aikui­nen sai­ras­taa (Osa 1): Aikui­nen osas­to­hoi­dos­sa

  Syö­mis­häi­riöt miel­le­tään hel­pos­ti vain nuor­ten sai­rauk­sik­si. Todel­li­suu­des­sa syö­mis­häi­riö ei kat­so ikää. Aikui­sia ja jopa ikään­ty­nei­tä syö­mis­häi­riöi­tä sai­ras­ta­via on usei­ta. Ome­na­tu­pa on saa­nut pal­jon toi­vei­ta kir­joit­taa aikuis­ten syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­vien hoi­dos­ta ja yli­pään­sä aikuis­ten syö­mis­häi­riöis­tä. Tänään tuo­hon toi­vee­seen vas­ta­taan kir­joi­tus­sar­jan ensim­mäi­sel­lä osal­la. Miten aikui­sen osas­to­hoi­to ero­aa nuor­ten hoi­dos­ta? Mil­lai­sia asioi­ta aikuis­ten koh­dal­la tulee huo­mioi­da osas­to­hoi­dos­sa? Aikui­sen taus­ta­ti­lan­teen…

 • Hyvä, parem­pi, täy­del­li­nen

  Työs­sä­ni syö­mis­häi­riöi­tä sai­ras­ta­vien paris­sa olen tör­män­nyt usein itsel­le­ni­kin osit­tain tut­tuun täy­del­li­syy­den tavoit­te­luun, per­fek­tio­nis­miin. Olen tavan­nut ihmi­siä, joi­den tavoit­teet ovat niin kor­keal­la, että har­va jos kukaan nii­hin ylet­täi­si. Syö­mis­häi­riöi­tä sai­ras­ta­vien per­fek­tio­nis­mi saat­taa­kin saa­da koh­tuut­to­mia mit­ta­suh­tei­ta ja sai­raut­ta yllä­pi­tä­viä piir­tei­tä. Pahim­mil­laan sai­ras­tu­neet ruos­ki­vat itsen­sä veres­li­hal­le vaa­ti­muk­sis­saan ja tavoit­teis­saan. Pak­ko-oirei­sel­ta­kin täy­del­li­syy­den tavoit­te­lu välil­lä vai­kut­taa. Per­fek­tio­nis­mil­la on mie­les­tä­ni usein…

 • Mitä osas­to­hoi­don jäl­keen, kun hoi­to on lop­pu­nut ennen aiko­jaan? (Osa 2)

  Edel­li­ses­sä kir­joi­tuk­ses­sa­ni tar­kas­te­lin tilan­net­ta, jos­sa hoi­to lop­puu sovi­tus­ti riit­tä­vän pit­kän osas­to­hoi­don jäl­keen. Täl­lä ker­taa poh­din tilan­net­ta, jos­sa hoi­to lop­puu ennen­ai­kai­ses­ti. Kuten edel­li­ses­sä­kin kir­joi­tuk­ses­sa, käsit­te­len aihet­ta kaik­kien syö­mis­häi­riöi­den kan­nal­ta yhtei­ses­ti enkä erot­te­le eri syö­mis­häi­riöi­tä, kos­ka tilan­ne on hyvin saman­kal­tai­nen riip­pu­mat­ta syö­mis­häi­riön muo­dos­ta. Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen hoi­to­mal­lin tär­keä­nä peri­aat­tee­na on hoi­taa sai­ras­tu­nut­ta niin pit­kään, että hänen oireet­to­mat sel­viy­ty­mis­kei­non­sa ehti­vät…

 • Mitä osas­to­hoi­don jäl­keen? (Osa 1)

  Osas­to­hoi­don lähes­tyes­sä lop­pu­aan nousee tär­keim­mäk­si kysy­myk­sek­si se, kuin­ka vie­dä kotiin osas­tol­la opi­tut uudet sel­viy­ty­mis­kei­not ja oiree­ton ole­mi­sen tapa. Hoi­don tur­val­li­sis­sa puit­teis­sa syö­mi­nen onnis­tuu hyvin ja ole­mi­nen ilman pak­ko-oirei­ta alkaa olla luon­nol­lis­ta. Kun sit­ten hoi­to alkaa lähes­tyä lop­pu­aan, kon­kre­ti­soi­tuu omas­sa varas­sa pär­jää­mi­sen haas­te. Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen tavoit­tee­na on aina hoi­taa sai­ras­tu­neet sel­lai­seen para­ne­mi­sen vai­hee­seen, että osas­to­hoi­don lopet­ta­mi­sen jäl­keen…