Kategoria: näyttöön perustuva hoito

  • Tut­ki­mus­näyt­töön perus­tu­vat syö­mis­häi­riö­hoi­dot – onko nii­tä?

    Tääl­lä Hel­sin­gis­sä jär­jes­tet­tiin syys­kuus­sa kan­sain­vä­li­nen syö­mis­häi­riö­kongres­si, jon­ne minua pyy­det­tiin yhdes­sä kol­le­ga­ni David Clin­to­nin kans­sa puhu­maan tut­ki­mus­tie­dol­la tehok­kaak­si todis­te­tuis­ta hoi­dois­ta arjen hoi­to­työs­sä. Ilah­duin suu­res­ti mah­dol­li­suu­des­ta pereh­tyä kun­nol­la tähän tär­ke­ään ja pal­jon puhut­tuun aihee­seen. Syö­mis­häi­riöis­tä ja nii­den hoi­dos­ta on teh­ty val­ta­vas­ti tut­ki­mus­ta. Monen­lai­sia ehdo­tuk­sia hyvik­si lähes­ty­mis­ta­voik­si on löy­det­ty sekä nuo­ril­la että aikui­sil­la. Monel­le – minut mukaan lukien…