Kategoria: hoidon kompastuskiviä

  • Syö­mis­häi­riö­hoi­don tavoi­te­lou­kut

    Syö­mis­häi­riöi­den hoi­dos­sa on tär­ke­ää teh­dä suun­ni­tel­mia sii­tä, kuin­ka hoi­dos­sa ede­tään. Näin hoi­to-ote pysyy tavoit­teel­li­se­na ja edis­ty­mi­sen seu­raa­mi­nen on hel­pom­paa. Tavoit­tei­den saa­vut­ta­mi­nen onnis­tuu taval­li­ses­ti par­hai­ten, kun ne teh­dään yhteis­työs­sä sai­ras­tu­neen kans­sa. Toi­si­naan kui­ten­kin sai­rau­den olles­sa akuu­tis­sa vai­hees­sa ja hal­li­tes­sa miel­tä, hoi­to­ta­ho voi jou­tua aset­ta­maan tavoit­tei­ta, jois­ta syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­nut ei vält­tä­mät­tä ole samaa miel­tä tai jot­ka tun­tu­vat…