Syö­mis­häi­riö­hoi­don tavoi­te­lou­kut

Syö­mis­häi­riöi­den hoi­dos­sa on tär­ke­ää teh­dä suun­ni­tel­mia sii­tä, kuin­ka hoi­dos­sa ede­tään. Näin hoi­to-ote pysyy tavoit­teel­li­se­na ja edis­ty­mi­sen seu­raa­mi­nen on hel­pom­paa. Tavoit­tei­den saa­vut­ta­mi­nen onnis­tuu taval­li­ses­ti par­hai­ten, kun ne teh­dään yhteis­työs­sä sai­ras­tu­neen kans­sa. Toi­si­naan kui­ten­kin sai­rau­den olles­sa akuu­tis­sa vai­hees­sa ja hal­li­tes­sa miel­tä, hoi­to­ta­ho voi jou­tua aset­ta­maan tavoit­tei­ta, jois­ta syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­nut ei vält­tä­mät­tä ole samaa miel­tä tai jot­ka tun­tu­vat hänes­tä pelot­ta­vil­ta.

Tavoit­tei­den aset­ta­mi­nen onkin haas­ta­vaa, sil­lä niis­sä voi piil­lä yllät­tä­viä anso­ja. Toi­si­naan nimit­täin yhdes­sä sovi­tut, toi­pu­van itse tai hoi­to­ta­hon aset­ta­mat tavoit­teet voi­vat kään­tyä toi­pu­mi­sen esteek­si tai aina­kin hidas­teek­si. Kyse on sil­loin tavoi­te­lou­kus­ta. Alku­jaan hyväl­lä tar­koi­tuk­sel­la ase­tet­tu tavoi­te ei sil­loin enää koh­taa­kaan tämän het­ken tar­pei­ta, mut­ta sai­ras­tu­neen mie­li jumit­tuu sii­hen ja eikä mil­lään osaa pääs­tää irti.

Eräs täl­lai­nen tavoi­te­louk­ku voi olla tavoi­te­pai­no. Olen koh­dan­nut usei­ta syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­nei­ta, joil­le hoi­to­ta­ho on aset­ta­nut tavoi­te­pai­non, jon­ka saa­vut­ta­mi­ses­ta on teh­ty hoi­don kes­ki­pis­te. ”Sit­ten kun pai­no­si on tämä, niin saat urheil­la, osas­to­hoi­to voi­daan päät­tää, voit pala­ta kou­luun jne.” Tavoi­te­pai­non aset­ta­mi­nen hoi­don kes­ki­öön on kui­ten­kin ongel­mal­lis­ta sik­si, että pai­noon sidot­tu toi­pu­mi­sen taso ei ker­ro juu­ri mitään todel­li­ses­ta toi­pu­mi­ses­ta. Se voi myös joh­taa sii­hen, että syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­nut ”syö” itsen­sä ulos hoi­don pii­ris­tä ja suo­rit­taa vaa­di­tut asiat mekaa­ni­ses­ti ilman, että mie­len sisäl­lä tapah­tuu aitoa muu­tos­ta. Tavoi­te­pai­no on myös voi­tu aset­taa esi­mer­kik­si kas­va­val­le nuo­rel­le. Tavoi­te­pai­non saa­nut 13-vuo­tias voi muis­taa kysei­sen luke­man vie­lä 20-vuo­ti­aa­na­kin ja pitää sitä edel­leen päte­vä­nä – tavoi­te­pai­nos­ta on muo­dos­tu­nut mie­les­sä raja, jota ei saa ylit­tää.

Toi­nen tavoi­te­louk­ku voi olla hoi­to­ta­hon teke­mä ”lupaus”, että syö­mis­häi­riön kans­sa tais­te­le­va voi pitää syö­mis­häi­riön osa­na elä­mään­sä, kun­han pys­tyy pitä­mään tilan­teen hal­lin­nas­sa. Toi­si­naan eri­tyi­ses­ti osas­to­hoi­dos­sa saa­te­taan täh­dä­tä tilan­tee­seen, jos­sa toi­pu­va pär­jää joten­ku­ten. Täl­löin kat­so­taan, että hoi­to voi­daan lopet­taa esi­mer­kik­si heti hen­gen­vaa­ran väis­tyt­tyä. Har­voin kyse on sii­tä, että täy­del­li­seen toi­pu­mi­seen ei edes täh­dät­täi­si, mut­ta syö­mis­häi­riö saa sai­ras­tu­neen hel­pos­ti ajat­te­le­maan, että kyse on lupauk­ses­ta pitää sai­raus osa­na elä­mää. Täl­lai­seen toi­pu­mi­sen tasoon täh­tää­mi­nen voi joh­taa hel­pos­ti sai­rau­den tur­haan pit­kit­ty­mi­seen tai par­haas­sa­kin tapauk­ses­sa vähin­tään­kin lisä­tä ris­kiä voin­nin romah­ta­mi­seen han­ka­lan elä­män­ti­lan­teen osues­sa koh­dal­le.

Myös ate­ria­suun­ni­tel­ma voi muo­dos­taa jos­kus tavoi­te­lou­kun. Syö­mis­häi­riöi­den hoi­dos­sa ate­ria­suun­ni­tel­man tar­koi­tus on tur­va­ta riit­tä­vä ener­gian­saan­ti ja luo­da tur­vaa toi­pu­val­le. Ate­ria­suun­ni­tel­ma aut­taa toi­pu­vaa luot­ta­maan sii­hen, että hoi­to­ta­ho toi­mii yhte­näi­ses­ti – kukaan ei annos­te­le ruo­kia mie­len­sä mukaan aja­tuk­sel­la ”kyl­lä tuon pitää vie­lä vähän enem­män syö­dä”. Myös hoi­to­ta­ho voi rau­has­sa luot­taa sii­hen, että syö­ty ruo­ka­mää­rä ede­saut­taa sai­ras­tu­neen kehon toi­pu­mis­ta. Ate­ria­suun­ni­tel­man haas­te on kui­ten­kin sii­nä, että mie­li voi kään­tää sen jäl­leen ehdot­to­mak­si syö­mi­sen ylä­ra­jak­si, vaik­ka todel­li­suu­des­sa ate­ria­suun­ni­tel­ma mää­rit­tää useim­mi­ten ravit­se­muk­sen mini­mi­ta­son, var­sin­kin ali­pai­noi­sil­la poti­lail­la.

Eri­tyi­sen ongel­mal­li­sia mie­les­tä­ni ovat sel­lai­set ate­ria­suun­ni­tel­mat, joi­hin on mer­kit­ty tar­kat kalo­ri­mää­rät. Sil­loin saa­te­taan pää­tyä tilan­tee­seen, jos­sa sai­ras­tu­nut esi­mer­kik­si puo­lit­te­lee ilta­pa­lan lei­pä­pa­la­sia, jot­ta päi­vän ener­gian­saan­ti ei ylit­täi­si kalo­ri­ra­jaa. Toi­saal­ta kor­keam­pie­ner­gi­siä ruo­kia ei uskal­le­ta iki­nä syö­dä, kos­ka ne voi­si­vat loh­kais­ta lii­an ison osan päi­vän ener­gia­ta­voit­tees­ta, jol­loin muil­la ate­rioil­la ei enää toi­pu­van mie­les­tä sai­si syö­dä juu­ri mitään. Toki myös fik­sum­min koos­te­tut ate­ria­suun­ni­tel­mat voi­vat muo­dos­taa lou­kun – sai­ras­tu­neen mie­li juut­tuu hel­pos­ti tur­val­li­sik­si koke­miin­sa rutii­nei­hin. Sik­si ate­ria­suun­ni­tel­man tuli­si väl­jen­tyä hoi­don ja toi­pu­mi­sen ede­tes­sä asteit­tain. Hoi­dos­sa oli­si hyvä ede­tä tilan­tee­seen, jos­sa toi­pu­va voi luo­pua ate­ria­suun­ni­tel­mas­ta koko­naan siten, että hän saa kui­ten­kin vie­lä tukea ammat­ti­lai­sil­ta.

Tavoi­te­lou­kut muo­dos­tu­vat usein hyvän tar­koi­tuk­sen ja syö­mis­häi­riöil­le tyy­pil­li­sen mus­ta­val­koi­sen ajat­te­lun yhteen­tör­mäyk­sis­sä. Tavoit­tei­den aset­ta­mi­ses­sa oli­si­kin hyvä aina muis­taa koko­nais­val­tai­suus sekä ihmi­sen jat­ku­va kehit­ty­mi­nen ja muut­tu­mi­nen. Kos­ka syö­mis­häi­riös­tä toi­pu­mi­nen kes­tää usein kau­an, on tär­ke­ää pitää mie­les­sä, että esi­mer­kik­si 13-vuo­ti­aa­na ase­te­tut tavoit­teet pitää tar­kis­taa sään­nöl­li­ses­ti. On hyvä teh­dä sel­väk­si, että tavoit­teet muut­tu­vat ajan ja para­ne­mi­sen myö­tä, jot­ta sai­ras­tu­nut ei luu­li­si nii­den ole­vat rele­vant­te­ja vie­lä 20-vuo­ti­aa­na­kin.

Tavoit­tei­den mer­ki­tys­tä on tär­ke­ää poh­tia aina koko­nais­ti­lan­teen näkö­kul­mas­ta. Ajat­te­len, että tavoit­tei­den ei pitäi­si yllä­pi­tää lii­kaa suo­ri­tus­kes­keis­tä näkö­kul­maa. Suo­ri­tus­kes­kei­syyt­tä saat­taa lisä­tä se, jos tavoit­teen saa­vut­ta­mis­ta edis­te­tään lii­kaa ”pork­ka­noil­la”, joil­la ei ole juu­ri­kaan kyt­kös­tä tavoit­tee­seen tai jos yksit­täi­nen tavoi­te sido­taan suu­riin lin­jauk­siin hoi­dos­sa. Hyvä esi­merk­ki täl­lai­ses­ta tavoi­te­pork­ka­nas­ta voi­si olla esi­mer­kik­si se, että toi­pu­val­le luva­taan liik­ku­mis­lu­vat, kun hän on mais­ta­nut esi­mer­kik­si palan suklaa­ta.

Tavoit­tei­den mer­ki­tyk­sen poh­ti­mi­nen hyvän elä­män näkö­kul­mas­ta on usein pit­kä­jän­tei­syyt­tä vaa­ti­vaa, mut­ta se on kui­ten­kin hyö­dyl­li­sem­pää kuin esi­mer­kik­si saa­vu­tet­ta­vien ulkois­ten etuuk­sien kau­pit­te­lu. Toki ulkoi­sia moti­vaa­tio­te­ki­jöi­tä­kin välil­lä tar­vi­taan, mut­ta ne eivät sai­si lii­kaa ohja­ta hoi­toa. Kes­kei­sem­pää on, että toi­pu­va oppii huo­maa­maan, että syö­mis­häi­riös­tä luo­pu­mi­nen on tur­val­lis­ta ja mah­dol­lis­taa onnel­li­sem­man ja useam­pia hie­no­ja mah­dol­li­suuk­sia eteen tuo­van elä­män.

Mil­lai­sia tavoi­te­louk­ku­ja sinä olet koh­dan­nut? Entä miten tavoi­te­lou­kut voi­si mie­les­tä­si vält­tää? Entä voi­ko hoi­to­ta­ho jumit­tua tavoi­te­louk­kui­hin? Mil­lai­sia ne ovat?

Ter­vei­sin,
Ven­la Ero­nen

4 vastausta artikkeliin “Syö­mis­häi­riö­hoi­don tavoi­te­lou­kut”

 1. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Mie­les­tä­ni jokai­nen syö­mis­häi­riö­tä har­joit­ta­va pys­tyy toi­pu­maan itsek­seen. Aina­kin, jos kyse on lai­huus­häi­riös­tä. Minua eivät aut­ta­neet ammat­ti­ta­hot, vaan pää­tin paran­tua, aloin syö­mään ja jätin sen elä­män taak­se­ni. Sii­hen vai­kut­ti ainoas­taan oma tah­to. Jokai­sel­la sai­ras­ta­val­la on kyky lait­taa lusik­ka suu­hun. Laa­jat hoi­to­ku­viot vain pit­kit­tä­vät sai­raut­ta ja saa ihmi­set roik­ku­maan sai­rau­des­saan. Poti­lail­le pitäi­si antaa oma vas­tuu toi­pu­mi­ses­ta. Ano­rek­sias­ta voi toi­pua vii­kois­sa, vaik­ka aina puhu­taan vuo­sis­ta. Olen itse sen koke­nut, joten tie­dän mis­tä puhun.

 2. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Voin alle­kir­joit­taa suu­rim­man osan edel­li­ses­tä kom­men­tis­ta. Kun sai­rau­den­tun­to on saa­tu herää­mään, aina­kin omal­la koh­dal­la­ni hoi­to ei anta­nut mah­dol­li­suut­ta toi­pua, vaan kah­lit­si sai­rau­teen. Tämä­kin on kyl­lä yksi­löl­lis­tä, mut­ta aina­kaan minua ei hoi­don aika­na kuun­nel­tu, ja hoi­to vain pit­kit­ti para­ne­mis­ta.

 3. Hiker avatar
  Hiker

  On ääret­tö­män tär­keä ymmär­tää, että syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­taan hyvin eri­lai­sis­sa tilan­teis­sa ja eri­lai­sis­ta syis­tä. Toi­set sai­ras­tu­vat esim. lii­kun­ta­har­ras­tuk­sen ulko­nä­kö­pai­nees­sa ja ‑vaa­ti­muk­ses­sa tai ryh­tyes­sään kes­kit­ty­mään lii­ak­si ravin­non ter­veel­li­syy­teen. Toi­set taas sai­ras­tu­vat ainoa­na mah­dol­li­suu­te­na hal­li­ta edes jotain ympä­ril­lä val­lit­se­vas­sa kaa­ok­ses­sa esim. per­heen­sä mie­len­ter­vey­son­gel­mien, alko­ho­lis­min tai väki­val­lan kes­kel­lä. Syö­mis­häi­riös­tä tulee sil­loin pako­kei­no ja ennen muu­ta kei­no pitää itsen­sä kasas­sa tai jopa hen­gis­sä. Täl­lai­sis­ta läh­tö­koh­dis­ta sai­ras­tues­saan taka­na on jo ääret­tö­män pal­jon psyyk­kis­tä pahoin­voin­tia, pel­koa ja epä­toi­voa. Kun syö­mis­häi­riös­tä on tul­lut elä­mää yllä­pi­tä­vä pelas­tus­ren­gas, sii­tä para­ne­mi­nen tai luo­pu­mi­nen eivät ole sai­ras­tu­neen oman tah­don val­las­sa! Tar­vi­taan pit­kä tera­pia, jon­ka avul­la sai­ras­tu­neen minä­ku­va ja mie­li saa­daan ehey­ty­mään ja syö­mis­häi­riön tilal­le saa­daan luo­tua uusia ter­vei­ta sel­viy­ty­mis- ja hal­lin­ta­kei­no­ja.

  Oman 40 vuo­den (1970-luvul­la hoi­to­na oli lausah­dus: Kun ette kiin­ni­tä sii­hen huo­mio­ta, niin se menee ohi.) sai­raus­his­to­ria­ni koke­muk­sel­la olen hyvin samaa miel­tä Ven­lan kans­sa tavoi­te­lou­kuis­ta. Nyky­ään voi­des­sa­ni ulkoi­ses­ti parem­min kaik­ki kont­rol­li­mah­dol­li­suu­det ovat vain pahas­ta. Pun­nit­se­mi­ses­sa mie­le­ni on fik­soi­tu­nut tiet­tyyn kilo­mää­rään, jos­sa pai­no­ni on pysyt­tä­vä (vaa­ka pois). Vaat­tei­den on olta­va sen ver­ran väl­jät, ettei tun­net­ta nii­den tiuk­ke­ne­mi­ses­ta voi niin hel­pos­ti kokea (“kont­rol­li­housut” pois). Syö­mi­se­ni kir­jaa­mi­nen estää pie­net­kin yli­mää­räi­set suu­pa­lat sovi­tun lisäk­si (ruo­ka­päi­vä­kir­jat pois). Yksi­kään ulko­puo­li­nen ei näe minus­sa kuin hyväk­rop­pai­sen, urhei­lul­li­sen kes­ki-ikäi­sen nai­sen. Pys­tyn syö­mään ja pitä­mään pai­noin­dek­si­ni nor­maa­lin ala­ra­jal­la. Kai­ken taus­tal­la on kui­ten­kin yhä edel­leen jat­ku­va ano­rek­tis­ten hal­lin­ta- ja sel­viy­ty­mis­pe­lien vaa­ti­mus­vii­dak­ko, jot­ka kulut­ta­vat arjes­sa­ni val­ta­vas­ti aikaa ja ener­gi­aa.

 4. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Ensim­mäi­seen kom­ment­tiin vii­ta­ten: Se, että on itse koke­nut jotain, ei kyl­lä luon­nol­li­ses­ti tar­koi­ta sil­ti, että sama koke­mus päti­si jokai­sen syö­mis­häi­riöi­sen koh­dal­la. Syö­mis­häi­riöi­tä on yhtä monen­lais­ta kuin sai­ras­ta­jaan­sa­kin. Olen sitä miel­tä, että jokai­nen syö­mis­häi­riö­tä har­joit­ta­va EI pys­ty toi­pu­maan itsek­seen. En pidä syö­mis­häi­riöi­den “vaka­vuusas­teen” ver­tai­lus­ta, mut­ta syö­mis­häi­riös­sä on ero­tet­ta­vis­sa sel­keäs­ti kak­si eri tasoa, se mil­lä sai­ras­ta­va pys­tyy itse vai­kut­ta­maan sai­rau­teen ja se, jol­loin sai­raus vie sai­ras­tu­nut­ta. AINA, joka het­ki, sai­raal­la on mah­dol­li­suus vai­kut­taa tilan­tee­seen­sa, mut­ta toi­si­naan sai­raan kyky aut­taa itse­ään voi esi­mer­kik­si tar­koit­taa sitä, että sai­ras­tu­nut suos­tuu jää­mään sai­raa­laan tipu­tuk­seen. Lusik­kaan tart­tu­mi­nen ei siis todel­la ole rea­lis­ti­nen “mah­dol­li­suus” tie­tys­sä vai­hees­sa sai­raut­ta. Todel­la huo­nos­sa fyy­si­ses­sä kun­nos­sa ole­van poti­laan psyyk­ki­nen ja fyy­si­nen voin­ti on usein sitä luok­kaa, ettei tämä vält­tä­mät­tä edes pysy hereil­lä / jal­keil­la. Lisäk­si sai­ras har­voin huo­nos­sa tilan­tees­sa edes ymmär­tää / halu­aa paran­tua. Ja toi­saal­ta on täy­sin mah­dol­lis­ta halu­ta saman­ai­kai­ses­ti sekä paran­tua että sai­ras­taa. Voi myös halu­ta paran­tua, mut­ta on lukui­sis­ta syis­tä joh­tuen kyke­ne­mä­tön teke­mään asial­le mitään. Tun­nen kym­me­niä vii­sai­ta mie­hiä ja nai­sia, jot­ka eivät ole pys­ty­neet para­ne­mi­seen itsek­seen, vaan ovat tar­vin­neet jopa pak­ko­hoi­to­toi­men­pi­tei­tä. Näi­tä ihmi­siä on kui­ten­kin kaik­kia yhdis­tä­nyt se, että joka iki­nen on halun­nut toi­pua. Mut­ta vas­ta tie­tys­sä vai­hees­sa sai­raut­ta he ovat kun­nol­la ymmär­tä­neet tämän. Hei­tä kaik­kia on myös yhdis­tä­nyt se, että pahim­mas­sa vai­hees­sa nämä ihmi­set ovat halun­neet / yrit­tä­neet kuol­la, ovat olleet har­hai­sia / psy­koot­ti­sia ja useim­mat vas­tus­ta­neet vii­mei­seen asti ruo­kin­nan aloit­ta­mis­ta. Sii­tä olen kui­ten­kin samaa miel­tä, että vii­me kädes­sä para­ne­mi­nen on itses­tään kiin­ni eli toi­pu­mi­nen ei ole myös­kään mah­dol­lis­ta, mikä­li syö­mis­häi­riö­tä har­joit­ta­va ei itse pää­tä toi­pua. Aina siis on mah­dol­li­suus vai­kut­taa omaan tilan­tee­seen­sa, oli se sit­ten välil­lä vaik­ka sitä, että lupaa pysyä päi­vän ker­ral­laan vie­lä hen­gis­sä. Ja täs­sä sai­rau­den­tun­nol­la on iso mer­ki­tys. Ja alle­kir­joi­tan täs­tä jäl­kim­mäi­ses­tä kom­men­tis­ta myös sen, ettei hoi­to aina vali­tet­ta­vas­ti edis­tä toi­pu­mis­ta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *