Koh­ti ter­vet­tä lii­kun­taa (OSA 1) – Pak­ko­lii­kun­nan tun­nis­ta­mi­nen

Lii­kun­ta vah­vis­taa ihmi­sen fyy­sis­tä, psyyk­kis­tä ja sosi­aa­lis­ta hyvin­voin­tia.  Sen mer­ki­tys ter­vey­del­le on sel­keä. Syö­mis­häi­riö kui­ten­kin ottaa usein lii­kun­nan vaa­ral­li­sek­si työ­ka­luk­seen, jol­loin lii­kun­nan ter­veyt­tä edis­tä­vät vai­ku­tuk­set katoa­vat ja lii­kun­ta muut­tuu hai­tal­li­sek­si pak­ko­lii­kun­nak­si. Raja ter­veen, mut­ta run­saan ja tavoit­teel­li­sen lii­kun­nan sekä pak­ko­lii­kun­nan välil­lä voi olla vai­kea hah­mot­taa.

Pak­ko­lii­kun­nas­ta löy­tyy usei­ta blo­gi­kir­joi­tuk­sia, joten en kuvai­le täs­sä pak­ko­lii­kun­taa tar­kem­min. En halua antaa vahin­gos­sa  kenel­le­kään syö­mis­häi­riön kans­sa kamp­pai­le­val­le vink­ke­jä itsen­sä kidut­ta­mi­seen, sil­lä sitä pak­ko­lii­kun­ta mie­les­tä­ni todel­li­suu­des­sa on. Kes­ki­tyn kak­sio­sai­ses­sa kir­joi­tus­sar­jas­sa­ni pak­ko­lii­kun­nan kuvai­lun sijaan sii­hen, miten pak­ko­lii­kun­nas­ta voi­si pääs­tä irti ja liik­kua ter­veel­li­ses­ti. Tämä ensim­mäi­nen osa käsit­te­lee pak­ko­lii­kun­nan tun­nis­ta­mis­ta. Toi­sen osan jul­kai­sen tam­mi­kuus­sa.

Pääs­täk­seen irti pak­ko­lii­kun­nas­ta, ihmi­sen tulee ensin tie­dos­taa teke­vän­sä sitä. Moni syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­nut kui­ten­kin kiel­tää voi­mak­kaas­ti kär­si­vän­sä pak­ko­lii­kun­nas­ta, sil­lä lii­kun­nas­ta on muo­dos­tu­nut heil­le kei­no pae­ta ahdis­ta­via tun­tei­ta tai he eivät edes huo­maa liik­ku­van­sa pakon­omai­ses­ti. Sil­loin muut ihmi­set voi­vat jou­tua herät­te­le­mään sai­ras­tu­nut­ta asian äärel­le. Tilan­teen sel­keyt­tä­mi­sek­si, kan­nat­taa poh­tia seu­raa­via kysy­myk­siä itsek­seen tai yhdes­sä jon­kun kans­sa:

Mit­kä ovat motii­vi­si liik­kua?
Mikä­li lii­kun­ta ei tuo­ta sinul­le iloa, kan­nat­taa suh­det­ta lii­kun­taan miet­tiä. On mah­dol­lis­ta, että liik­ku­mi­sen motii­vit eivät enää ole ter­vei­tä, jos lii­kun­nas­ta on pois­tu­nut iloa ja hyvää oloa tuot­ta­vat vai­ku­tuk­set. Toki on välil­lä nor­maa­lia läh­teä liik­ku­maan, vaik­ka het­ken teki­si mie­li jät­tää liik­ku­mi­nen väliin, mut­ta jos huo­maat läh­te­vä­si aina tai lähes aina liik­ku­maan itseä­si pakot­taen, on suh­tees­sa­si lii­kun­taan jotain vial­la. Olet joko vää­rän lajin äärel­lä tai lii­kut vää­ris­tä syis­tä. Lii­kun­ta tuot­taa har­vem­min iloa, jos lii­kun­nan ainoat motii­vit ovat ulko­nä­kö, ener­gian polt­ta­mi­nen ja tun­tei­den vält­te­le­mi­nen. Ei ole myös­kään tava­ton­ta, että syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­nut perus­te­lee liik­ku­mis­taan näen­näi­ses­ti hyvil­lä syil­lä, kuten ter­veys, vaik­ka todel­li­set liik­ku­mi­seen aja­vat motii­vit oli­si­vat pahan olon vält­te­le­mi­nen ja itsein­ho. Lii­kun­nan perim­mäis­ten motii­vien rehel­li­nen tar­kas­te­lu onkin yleen­sä tar­peen.

Mitä tapah­tuu, jos suun­ni­tel­tu lii­kun­ta jää väliin? 
Ärty­mys tai har­mi­tus peruun­tu­neis­ta tree­neis­tä voi vie­lä olla ihan nor­maa­lia, mut­ta jos huo­maat, että ahdis­tut voi­mak­kaas­ti, muu­tut huo­no­tuu­li­sek­si, alat vähen­tää mer­kit­tä­väs­ti syö­miä­si ruo­kia tai lisäät toi­seen päi­vään sank­tio­na yli­mää­räi­siä tree­ne­jä mui­den tree­nien lisäk­si, voi lii­kun­ta­si olla epä­ter­veel­lä poh­jal­la.

Pys­tyt­kö jät­tä­mään lii­kun­nan väliin, jos olet esi­mer­kik­si sai­raa­na tai lou­kan­nut itse­si?
Suh­tee­si lii­kun­taan on pakon­omai­nen ja vaa­ral­li­nen, jos läh­det liik­ku­maan vaik­ka pää kai­na­los­sa. Ase­tat itse­si hen­gen­vaa­raan, jos läh­det esi­mer­kik­si juok­su­len­kil­le, kun olet kuu­mees­sa. Jos taas rasi­tat esi­mer­kik­si jal­kaa­si, jos se on louk­kaan­tu­nut, hidas­tat sen paran­tu­mis­ta ja sinul­le voi jää­dä pysy­viä vam­mo­ja. Sai­raa­na pitäi­si pys­tyä lepää­mään. Jos et pys­ty, lii­kun­ta­si on pakon­omais­ta.

Mil­lai­nen suh­de lii­kun­nal­la on syö­mi­see­si? 
Tilan­tee­si on toden­nä­köi­ses­ti hyvä, mikä­li syöt riit­tä­väs­ti ja ajat­te­let, että ruu­as­ta saat vir­taa jak­saak­se­si liik­kua. Pys­tyt myös naut­ti­maan ruu­as­ta. Jos taas näet, että kaik­ki syö­ty ruo­ka tulee heti kulut­taa, olet vää­ril­lä teil­lä. Moni syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­nut halu­aa läh­teä pakon­omai­ses­ti kulut­ta­maan heti syö­ty­ään. Toi­set taas halua­vat liik­kua jat­ku­vas­ti näl­käi­se­nä. Molem­mat ovat huo­no­ja toi­min­ta­ta­po­ja. Ruu­an ja lii­kun­nan suh­tees­sa on myös yleen­sä jotain kysee­na­lais­ta, jos näet ruu­an vain polt­toai­nee­na eikä ruu­al­la ole sinul­le min­kään­lais­ta mie­li­hy­vää tuot­ta­vaa ja sosi­aa­lis­ta mer­ki­tys­tä.

Liit­tyy­kö liik­ku­mi­seen pal­jon eri­lai­sia itse muo­dos­tet­tu­ja ja jous­ta­mat­to­mia sään­tö­jä ja aika­tau­lu­ja?
Mikä­li huo­maat, että liik­ku­mis­ta­si ohjaa­vat itse raken­ta­ma­si jous­ta­mat­to­mat sään­nöt ja aika­tau­lut, kär­sit toden­nä­köi­ses­ti pak­ko­lii­kun­nas­ta. Jous­ta­mat­to­muus, itsen­sä ran­kai­se­mi­nen ja liik­ku­mi­nen sään­tö­jen mukaan tilan­tees­ta riip­pu­mat­ta, ovat aina hälyt­tä­viä merk­ke­jä. Olet jo todel­la hei­koil­la jäil­lä, jos et esi­mer­kik­si sel­viä jump­paa­mat­ta vaik­ka­pa lähei­sen juh­lis­ta tai kou­lu­päi­väs­tä. Sinun oli­si hyvä pysäh­tyä poh­ti­maan sään­tö­je­si jär­ke­vyyt­tä, jos ne rajoit­ta­vat mer­kit­tä­väs­ti elä­mää­si. Mikä­li alat sät­tiä tai ran­gais­ta itseä­si voi­mak­kaas­ti sään­tö­jä­si rik­koes­sa­si, on tar­peen tuo­da lem­peyt­tä ja väl­jyyt­tä mukaan lii­kun­ta­ku­vioi­hi­si.

Mil­lai­sia muis­ti­ku­via edel­li­seen lii­kun­ta­suo­ri­tuk­see­si liit­tyy? 
Kysy itsel­tä­si mil­lai­nen oli ympä­ris­tö mis­sä lii­kuit. Pys­tyit­kö kiin­nit­tä­mään huo­mio­ta esi­mer­kik­si luon­toon tai mui­hin ihmi­siin? Mitä aja­tuk­sia sinul­la oli lii­kun­nan aika­na? Mikä­li huo­maat, että muis­tat vain veren­maun suus­sa tai synk­kiä aja­tuk­sia itses­tä­si, kehos­ta­si tai ruu­as­ta, et ole ollut tie­toi­ses­ti läs­nä. Et ehkä muis­ta miten kau­nis luon­to oli ympä­ril­lä tai mil­lai­sia ohjei­ta sait ohjaa­jal­ta ryh­mä­lii­kun­ta­tun­nil­la. Olet ollut jos­sain sisäi­ses­sä kuplas­sa, jos­sa tar­koi­tuk­se­na­si on ollut vain kulut­taa, pae­ta tai ran­gais­ta itseä­si. Olet myös saat­ta­nut jät­tää kuun­te­le­mat­ta keho­si vies­te­jä, etkä ole esi­mer­kik­si huo­man­nut lou­kan­nee­si itseä­si. Toki ääri­ra­joil­le vie­dyis­sä lii­kun­ta­suo­ri­tuk­sis­sa mm. huip­pu-urhei­li­jat osaa­vat etään­nyt­tää huo­mion­sa väsy­myk­ses­tä ja kivus­ta. Jos kui­ten­kaan et ole huip­pu-urhei­li­ja ja huo­maat jat­ku­vas­ti ollee­si irti keho­tun­te­muk­sis­ta­si, huo­li on aiheel­li­nen.

Pys­tyt­kö ren­tou­tu­maan lii­kun­ta­suo­ri­tus­ten välil­lä? 
Lii­kun­nan jäl­keen pitäi­si antaa kehon palau­tua ja levä­tä. Tar­kas­te­le pys­tyt­kö istu­maan lihak­sia jän­nit­tä­mät­tä tai seu­raa­ko pit­käl­lään ole­mi­ses­ta tai istu­mi­ses­ta ahdis­tus­ta. Pako­tat­ko itse­si liik­ku­maan edes pie­ni­muo­toi­ses­ti kai­kis­sa arjen het­kis­sä? Mikä­li huo­maat, että et sal­li lepoa ja ”ener­gian kulut­ta­mi­nen” on aja­tuk­sis­sa­si tai toi­min­ta­ta­vois­sa­si jat­ku­vas­ti läs­nä, tuli­si tilan­tee­seen hakea muu­tos­ta. Pak­ko­lii­kun­ta on täl­lai­ses­sa tilan­tees­sa jo var­sin voi­ma­kas­ta ja pit­käl­le vie­tyä.

Sano­vat­ko muut jat­ku­vas­ti, että lii­kut lii­kaa?
Onko joku muu tuo­nut esil­le huol­ta liik­ku­mi­ses­ta­si? Mikä­li näin on ja huo­maat jopa suut­tu­va­si sii­tä, oli­si sinun hyvä pysäh­tyä tar­kas­te­le­maan mis­tä lähei­sen huo­li kum­pu­aa ja mitä oma reak­tio­si ker­too. Pal­jon ja kovaa tree­naa­mi­nen on usein hai­tal­lis­ta ilman oikean­lais­ta ohjaus­ta ja ter­vey­den koko­nais­val­tais­ta huo­mioi­mis­ta. Moni syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­nut ei myös­kään las­ke lii­kun­nak­si esi­mer­kik­si käve­lyä tai sitä, että liik­ku­mi­nen on läs­nä kai­kis­sa toi­mis­sa, jopa levos­sa. Mää­rit­te­le toi­sen kans­sa mitä tar­koi­tat­te lii­kun­nal­la. Pak­ko­lii­kun­ta ei ole vain sitä, että teet ääri­suo­ri­tuk­sia. Pak­ko­lii­kun­ta on jat­ku­vaa itsen­sä rasit­ta­mis­ta, vaik­ka rasi­tuk­sen inten­si­teet­ti ei oli­si­kaan koko ajan suur­ta. Toi­sel­la on yleen­sä siis syy huo­leen­sa.

Onko lii­kun­ta elä­mä­si kes­ki­pis­tee­nä vai raken­tuu­ko lii­kun­ta osak­si elä­mää­si?
Lii­kun­ta on yleen­sä ter­veem­mäl­lä poh­jal­la, mikä­li se on osa elä­mää ja se ei estä esi­mer­kik­si sosi­aa­lis­ta elä­mää­si. Lii­kun­ta raken­tuu sil­loin elä­mä­si ympä­ril­le jous­ta­vas­ti. Lii­kun­ta­si on toden­nä­köi­ses­ti pakon­omais­ta sil­loin, kun se on elä­mä­si kes­ki­pis­te, jon­ka ympä­ril­le raken­nat muun elä­män, jos se sin­ne vain mah­tuu. Muu elä­mä saat­taa jää­dä jopa täy­sin syr­jään. Toki monet pal­jon ja tavoit­teel­li­ses­ti tree­naa­vat urhei­li­jat ovat tämän kysy­myk­sen kans­sa var­mas­ti eri lin­joil­la, mut­ta jos edel­lis­ten kysy­mys­ten kans­sa huo­ma­sit tilan­tees­sa­si ongel­mia, on toden­nä­köis­tä, että lii­kun­ta on hau­kan­nut elä­mäs­tä­si lii­an ison palan ja kär­sit pak­ko­lii­kun­nas­ta.

Mil­lai­sia kysy­myk­siä sinä lisäi­sit tähän lis­taan? Miten pak­ko­lii­kun­nan voi tun­nis­taa?

Ter­vei­sin,
Ven­la Ero­nen

8 vastausta artikkeliin “Koh­ti ter­vet­tä lii­kun­taa (OSA 1) – Pak­ko­lii­kun­nan tun­nis­ta­mi­nen”

 1. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Milen­kiin­toi­nen aihe, joka on vah­vas­ti kos­ket­ta­nut itseä­ni yli 10 v. Sai­ras­tut­tua­ni syö­mis­häi­ri­öön, tuli pak­ko­lii­kun­ta vah­vas­ti kuvioon mukaa. Minun oli pak­ko teh­dä tiet­ty mää­rä lii­kun­ta­ker­to­ja vii­kos­sa. Lii­kun­ta­ker­ran piti kes­tää tie­tyn aikaa, jos se kes­ti vähem­män, tein seu­raa­val­la vie­lä pidem­män lii­kun­ta­jak­son. Läh­din liik­ku­maan oli olo mik­kä tahan­sa., mut­ta en kui­ten­kaan kuu­mei­se­na. Lii­kun­ta mää­rit­ti myös syö­mi­se­ni. Jos lii­kuin vähem­män, syöin mysö vähem­män. Lii­kun­nas­ta kato­si täy­sin ilo ja nau­tin­to. Herä­sin aamul­la var­hain salil­le ennen töi­hin läh­töä. Läh­din vaik­ka oli­sin nuk­ku­nut miten huo­nos­ti tahan­sa.

  Tätä kes­ti 10 v, ennen kuin havah­duin, että eihän täs­sä ole mitään jär­keä. Lii­kuin sen vuok­si, ettei pai­no nousi­si. Väsy­tin itse­ni täy­sin. Jätin kun­to­sa­lin pois koko­naan, kos­ka en tun­te­nut saa­va­ni sii­tä yhtään mitään. Koin ahdis­tus­ta ja huo­noa oloa. Nau­tin luon­nos­sa käve­lys­tä ja sitä teen sil­loin kun huvit­taa. Kui­ten­kin useam­man ker­ran vii­kos­sa. Koen vie­lä­kin jos­kus ahdis­tus­ta jos lii­kun­taa tulee vähem­män. Mut­ta onnek­si jär­keis­tä­mäl­lä aja­tuk­sia­ni olen pääs­syt ter­vee­mäl­le tiel­le. Lii­ka lii­kun­ta aiheut­ti rasi­tus­vam­mo­ja kehoo­ni. Ne ovat nyt paran­tu­net.

  Työs­tän vie­lä syö­mi­siä­ni, hil­jaa hyvä tulee. Olen alka­nut teke­mään niin, mikä sopii itsel­le, en sen mukaan mitä jos­sain niin keho­te­taan teke­mään.

 2. Syömishäiriökeskus avatar

  Kii­tos kom­men­tis­ta­si Ano­nyy­mi. Kuvauk­se­si tuo hyvin esil­le sen, miten vai­keas­ta asias­ta pak­ko­liik­ku­mi­ses­sa on kyse. Hyvä kuul­la, että havah­duit tilan­tee­see­si ja olet onnis­tu­nut teke­mään muu­tok­sia.

  ter­vei­sin,

  Ven­la Ero­nen

 3. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  En koe ole­va­ni sairas,olenhan nor­maa­li­pai­noi­nen vaik­ka mie­les­tä­ni yli­pai­noi­nen. Asu­mi­syk­si­kön ohjaa­jat eivät rajoi­ta liik­ku­mis­ta, mut­ta yrit­tä­vät pakot­taa syö­mään jos epäi­le­vät etten syö. Päi­vit­täi­nen lii­kun­ta on tär­ke­ää ja mitä enem­män sen parem­pi. Kave­rit vähän ihmet­te­lee tätä lii­kun­nan mää­rää mut­tei kom­men­toi nega­tii­vi­seen sävyyn. Perus­päi­vä 2–3 lenk­kiä ja sali 1–2 ker­taa.

 4. Syömishäiriökeskus avatar

  Tilan­tee­see­si ei oikein voi ottaa kan­taa, kun ei sinua tun­ne. Lii­kun­nan mää­rä­hän ei auto­maat­ti­ses­ti ker­ro onko kyse pak­ko­lii­kun­nas­ta. Sinul­le suo­sit­te­li­sin kui­ten­kin miet­ti­mään vas­tauk­sia kir­joi­tuk­sen kysy­myk­siin ja miet­ti­mään sitä kaut­ta omaa tilan­net­ta­si. Huo­maat­han myös, että pai­no ei rat­kai­se sitä onko syö­mis­häi­riö­tä tai kär­sii­kö pak­ko­lii­kun­nas­ta. Nor­maa­li­pai­noi­nen­kin voi olla ali­ra­vit­tu tai kär­siä lii­al­li­sen lii­kun­nan seu­rauk­sis­ta. Kuvaa­mil­la­si lii­kun­ta­mää­ril­lä riit­tä­väs­tä ravit­se­muk­ses­ta huo­leh­ti­mi­nen on eri­tyi­sen tär­ke­ää. Ja se riit­tä­vä mää­rä on koh­dal­la­si myös mel­ko pal­jon suu­rem­pi, kuin vähem­män liik­ku­vil­la.

  Mik­si päi­vit­täi­nen lii­kun­ta on sinul­le erit­täin tär­ke­ää? Mitä tapah­tuu, jos sitä ei jos­kus ole­kaan? Pys­tyt­kö välil­lä lepää­mään?

  Ter­vei­sin,

  Ven­la Ero­nen

 5. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Lii­kun­ta on tärkeää,koska yri­tän saa­da pai­noa alas. Jos en lii­ku tulee ahdis­tus vii­meis­tään illal­la ja psniik­ki­koh­tauk­sia välil­lä. En kes­tä pei­li­ku­vaa. Sai­rauk­sii­ni kuu­luu mie­lia­lo­jen voi­ma­kas vaih­te­lu ja masen­nus­jak­sot mil­loin vihaan itseä­ni ja sitä mil­tä var­ta­lo näyt­tää.
  Tie­ten­kin on päi­vä kun ei oli­si ener­gi­aa mihin­kään kos­ka syö­mi­nen on vähäis­tä. Oma­hoi­ta­ja­ni sanoo että mul­la on vää­ris­ty­nyt kehon­ku­va. Onhan sitä ravit­se­mus­te­ra­pi­aa ehdo­tet­tu mut­ten ole suos­tu­nut kos­ka mie­les­tä­ni en tar­vit­se.

 6. Syömishäiriökeskus avatar

  Hei! Nyt ker­to­ma­si perus­teel­la sanoi­sin, että sinul­la on pak­ko­lii­kun­taa. Huo­ma­sit­ko. että pak­ko­lii­kun­nas­ta on myös toi­nen kir­joi­tus tääl­lä: http://syomishairiokeskus.blogspot.fi/2017/01/kohti-tervetta-liikuntaa-osa-2-irti.html

  Ja toki minä­kin sinul­le sitä ravit­se­mus­te­ra­pi­aa suo­sit­te­li­sin. Syö­mis­häi­riös­tä irti pää­se­mi­sek­si kan­nat­taa ottaa kaik­ki tar­jot­tu apu vas­taan, vaik­ka se pelot­tai­si­kin. Syö­mis­häi­riös­tä voi toi­pua, yksin ei kan­na­ta asioi­den kans­sa kamp­pail­la.

  Voi­sit­ko löy­tää jos­tain sel­lais­ta apua, että sai­sit ope­tel­tua uusia kei­no­ja ahdis­tuk­sen hal­lin­taan? Niis­tä oli­si sinul­le apua niin tuo­hon kehon­ku­vaan, syö­mi­seen kuin liik­ku­mi­seen­kin liit­ty­viin ahdis­tuk­siin.

  Ter­vei­sin,

  Ven­la Ero­nen

 7. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Olen käy­nyt jos­kus dkt-ryh­mäs­sä mut­ta ei aut­ta­nut lisäk­si hoi­ta­jan kans­sa teh­ty hengitysharjoituksia..Noista ei ole ollut apua…Usein jou­tuu tur­vau­tu­maan tar­vit­ta­vaan lääk­kee­seen vaik­ka en haluai­si jou­tua syö­mään yli­mää­räi­siä. Muu­ten­kin haluai­sin että lää­ki­tys­tä vähen­net­täi­siin kos­ka osa lääk­keis­tä lihot­taa. Tänä aamu­na vähän parem­pi fii­lis kun läh­din eilen myö­hään illal­la käy­mään vie­lä salil­la.

 8. Syömishäiriökeskus avatar

  Hei! Suo­sit­te­li­sin sinul­le vie­lä luet­ta­vak­si Pip­pa Lau­kan kolum­nin täl­tä päi­väl­tä: http://www.hs.fi/hyvinvointi/art-2000005253747.html

  Ter­vei­sin,

  Ven­la Ero­nen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *