Kategoria: #mielenterveys

  • Mis­tä moti las­ten lii­kun­taan? Sisäl­tä vai ulkoa?

    Mis­tä moti las­ten lii­kun­taan? Sisäl­tä vai ulkoa?

    Lii­kun­nal­la ja urhei­lul­la on kiis­ta­ton vai­ku­tus hyvin­voin­tiim­me ja lii­kun­ta on par­haim­mil­laan yksi niis­tä kan­san­ter­vey­den tuki­pi­la­reis­ta, joka kan­nat­te­lee mei­tä koko elä­män läpi. Jot­ta se tuki­pi­la­ri ei alkai­si hor­jua, tulee lii­kun­nan tapah­tua mah­dol­li­sim­man myön­tei­ses­sä ja tur­val­li­ses­sa ympä­ris­tös­sä alus­ta saak­ka. Tur­val­lis­ta vuo­ro­vai­ku­tus­ta ja hyvin­voin­tia tuke­via asen­tei­ta luo­daan sekä ken­täl­lä että sen lai­dal­la.  Yhteis­kun­nal­li­ses­sa kes­kus­te­lus­sa nousee usein esiin huo­li…