Kategoria: sairastumisen syyt

  • Tari­na kol­mes­ta syö­mis­häi­riön sai­ras­ta­nees­ta huo­leh­ti­jas­ta

    Haluan ker­toa teil­le lyhyen tari­nan. Tari­na on fik­tii­vi­nen ja mut­kat suo­rik­si lait­ta­va, mut­ta sitä on muo­kat­tu usei­den syö­mis­häi­riön sai­ras­ta­nei­den ihmis­ten tari­noi­den sii­vit­tä­mä­nä. Jokai­sen ihmi­nen on yksi­löl­li­nen, mut­ta tari­nan avul­la voi löy­tyä jotain, mikä aut­taa ymmär­tä­mään syö­mis­häi­riön kans­sa kamp­pai­le­vaa. Kai­sa oli ollut koko elä­män­sä huo­lis­saan lähes kai­kes­ta. Läheis­ten hyvin­voin­ti, eläin­ten oikeu­det, ilmas­ton­muu­tos, talous­ti­lan­ne, maa­il­man rau­ha ja…