Kategoria: mielen hyvinvointi

  • Miten syö­mis­häi­riöis­tä para­ne­mi­nen vai­kut­taa psyyk­ki­seen voin­tiin

    Ome­na­tu­van blo­gi­kir­joi­tus­ten tee­ma­na tänä kevää­nä on para­ne­mi­nen, jota aiom­me tar­kas­tel­la monen­lai­sis­ta näkö­kul­mis­ta. Poh­dim­me para­ne­mi­sen vai­ku­tus­ta mie­leen ja kehoon sekä syö­mis­häi­riöis­sä yleen­sä että sai­ras­tu­neen urhei­li­jan eri­tyis­ti­lan­teen kan­nal­ta. Tulem­me käy­mään läpi para­ne­mi­sen kul­kua ja sitä, mitä hoi­dos­sa teh­dään para­ne­mi­sen tuke­mi­sek­si. Tulem­me myös poh­ti­maan, mil­lai­sia haas­tei­ta para­ne­mi­sen tiel­lä saat­taa esiin­tyä ja miten pääs­tä niis­tä eteen­päin. Aloi­tam­me sar­jan tänään…