Tera­piayk­sik­kö

Hel­sin­gin Mal­mil­la sijait­se­vis­sa Tera­piayk­si­kön toi­mi­pis­teis­sä tote­tu­te­taan syö­mis­häi­riö­den avo­hoi­toa sekä psy­ko­te­ra­pi­aa. Tera­piayk­si­kös­sä työs­ken­te­lee sai­raan­hoi­ta­jia, psy­ko­te­ra­peut­te­ja, kak­si psy­kiat­ria, kak­si ravit­se­mus­te­ra­peut­tia ja fysio­te­ra­peut­ti. Tera­piayk­si­kös­sä tar­jo­taan myös ääni­mal­ja­hoi­toa. 

Tera­piayk­si­kös­sä hoi­to alkaa arvioin­ti­käyn­nil­lä tai arvioin­ti­jak­sol­la, jon­ka aika­na yksi­löl­lis­tä tilan­net­ta­si kar­toi­te­taan ja jon­ka päät­teek­si hah­mot­tuu suun­ni­tel­ma hoi­to­si toteut­ta­mi­ses­ta. Syö­mis­häi­riön avo­hoi­to toteu­tuu pää­osin hoi­dos­ta­si vas­taa­van sai­raan­hoi­ta­jan vas­taa­no­tol­la, mut­ta hoi­too­si voi osal­lis­tua myös mui­ta ammat­ti­lai­sia yksi­löl­li­sen tar­pee­si mukaan. Tera­piayk­si­kös­sä toteu­te­taan myös urhei­li­jan hoi­to­mal­lia, joka huo­mioi syö­mis­häi­röön sai­ras­tu­neen urhei­li­jan hoi­toon liit­ty­vät eri­tyis­piir­teet. 

Kaik­ki Tera­piayk­si­kön työn­te­ki­jät ovat koke­nei­ta mie­len­ter­veys­työn ammat­ti­lai­sia ja osaa­vat aut­taa sinua syö­mis­häi­riön lisäk­si myös mah­dol­lis­ten mui­den psyyk­kis­ten oirei­den, kuten ahdis­tuk­sen, masen­nuk­sen tai pak­ko-oirei­den hoi­dos­sa. Tera­piayk­si­kön hoi­dos­sa sinun tilan­tee­si, voin­ti­si ja elä­män­ta­ri­na­si huo­mioi­daan koko­nais­val­tai­ses­ti.

Meil­le olet ter­ve­tul­lut juu­ri oma­na itse­nä­si. 

Sinul­la ei myös­kään tar­vit­se olla diag­no­soi­tua syö­mis­häi­riö­tä tul­lak­se­si meil­le hoi­toon. Tera­piayk­sik­köön voi hakeu­tua esi­mer­kik­si sel­lai­ses­sa elä­män­ti­lan­tees­sa, jos­sa kai­paat rin­nal­la­kul­ki­jaa tuke­maan sinua miel­tä­si askar­rut­ta­vis­sa kysy­myk­sis­sä tai ruo­ka- ja keho­suh­tee­seen liit­ty­vis­sä huo­lis­sa, oli­vat ne sit­ten min­kä­lai­sia tahan­sa.

Avo­hoi­don lisäk­si Tera­piayk­si­kös­sä tar­jo­taan kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pi­aa, johon voi saa­da KELA:n tuen. Psy­ko­te­ra­pias­sa voi käy­dä myös oma­kus­tan­tei­ses­ti.

Jos olet hakeu­tu­mas­sa KELA:n tuke­maan kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pi­aan, voim­me aut­taa sinut pro­ses­sin alkuun ja psy­kiat­rim­me voi­vat laa­tia sinul­le tar­vit­ta­vat lausun­not arvioi­tu­aan kun­tou­tus­muo­don sopi­vuu­den koh­dal­la­si. 

Tera­piayk­si­kön pal­ve­lut voi­daan suu­rim­mak­si osin toteut­taa myös etäyh­tey­den väli­tyk­sel­lä, eli sinun ei tar­vit­se asua pää­kau­pun­ki­seu­dul­la pääs­täk­se­si hoi­toon.  

Lue tar­kem­min työs­ken­te­lyäm­me ohjaa­vis­ta mal­leis­ta ja työn­te­ki­jöis­täm­me.

Tera­piayk­si­kön avo­hoi­don käyn­nit voit mak­saa käte­väs­ti verk­ko­kau­pas­sam­me. Jos­kus hoi­to­mak­sui­hin on mah­dol­lis­ta saa­da tukea vakuu­tus­yh­tiöl­tä tai jul­ki­sen ter­vey­den­huol­lon myön­tä­män mak­susi­tou­muk­sen avul­la. Voit sel­vit­tää kor­vaus­mah­dol­li­suuk­sia vakuu­tus­yh­tiös­tä­si tai omas­ta hoi­to­pai­kas­ta­si, mikä­li sinul­la on hoi­to­kon­tak­ti jul­ki­sen ter­vey­den­huol­lon yksi­kös­sä.

Tutus­tu hin­nas­toom­me sekä verk­ko­kaup­paam­me. Huom! Mak­saak­se­si hoi­to­käyn­ti­si verk­ko­kau­pas­sa, sinul­la tulee olla ajan­va­raus teh­ty­nä.   

Ajan­va­rauk­set ja neu­von­ta pal­ve­le­vas­ta puhe­li­mes­ta +358404115481.


Tera­piayk­si­kön pal­ve­lut


Syö­mis­häi­riön avo­hoi­to sai­raan­hoi­ta­jan vas­taa­no­tol­la 

Syö­mis­häi­riön hoi­to alkaa voin­ti­si kar­toi­tuk­sel­la, jon­ka jäl­keen sinul­le laa­di­taan hoi­to­suun­ni­tel­ma. Tapaat sai­raan­hoi­ta­jaa sopi­mal­lan­ne käy­ni­ti­hey­del­lä, esi­mer­kik­si ker­ran vii­kos­sa tai har­vem­min yksi­löl­li­nen tar­pee­si huo­mioi­den. 

Hoi­dos­sa sovel­le­taan eri­lai­sia hoi­dol­li­sia ja tera­peut­ti­sia mene­tel­miä oireit­te­si hel­pot­ta­mi­sek­si ja hyvin­voin­ti­si lisää­mi­sek­si. Hoi­dos­sa työs­te­tään tar­vit­ta­via muu­tok­sia ruo­kai­luusi, jot­ta ravit­se­mus­ti­la­si pää­si­si kohen­tu­maan ja sai­rau­den oireet hel­lit­tä­mään. 

Muu­tos­ten teke­mi­sen hel­pot­ta­mi­sek­si har­joit­te­let sai­raan­hoi­ta­jan avul­la eri­lai­sia ahdis­tuk­sen­hal­lin­ta­kei­no­ja sekä opet­te­let käsit­te­le­mään aja­tuk­sia­si ja tun­tei­ta­si toi­pu­mis­ta­si edis­tä­väl­lä taval­la. 

Työs­ken­te­lyn koh­tei­na voi­vat olla kehon­ku­vaan ja ruo­ka­suh­tee­seen liit­ty­vät kysy­myk­set, syö­mis­häi­riö­oi­rei­den ja ‑aja­tus­ten tar­kas­te­lu sekä toi­pu­mis­ta tuke­vien aja­tus ‑ja toi­min­ta­mal­lien vah­vis­ta­mi­nen.  

Hoi­toon tul­laan eri­lai­sis­sa sai­rau­den vai­heis­sa ja jokai­sen hen­ki­lön yksi­löl­li­nen voin­ti ja tilan­ne huo­mioi­daan hoi­don suun­nit­te­lus­sa ja toteu­tuk­ses­sa. Sai­raan­hoi­ta­jil­lam­me on syväl­li­nen ymmär­rys eri­lai­sis­ta syö­mis­häi­riöis­tä ja nii­den ilme­ne­mis­muo­dois­ta sekä vah­va ammat­ti­tai­to löy­tää juu­ri sinun tilan­tee­see­si sopi­vat lähes­ty­mis­ta­vat hoi­toon. 

Läm­min ja tur­val­li­nen hoi­to­suh­de roh­kai­see sinua irrot­ta­maan sai­rau­des­ta, yllä­pi­tää toi­voa toi­pu­mi­ses­ta ja vah­vis­taa uskoa omiin kykyi­hi­si teh­dä vai­kei­ta­kin muu­tok­sia hyvin­voin­ti­si eteen. 


Ravit­se­mus­te­ra­pia

Ravit­se­mus­te­ra­pias­ta on apua kai­kil­le syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­vil­le tai syö­mi­sen haas­tei­den kans­sa kamp­pai­le­vil­le, mut­ta myös pai­non­hal­lin­ta-asiak­kail­le ja hyväs­tä ravit­se­muk­ses­ta kiin­nos­tu­neil­le. Ravit­se­mus­te­ra­peut­ti antaa sinul­le ravit­se­musoh­jaus­ta, suun­nit­te­lee yhteis­työs­sä kans­sa­si tar­pei­sii­si sopi­van ruo­ka­va­lion sekä tukee sinua syö­mi­sen nor­ma­li­soin­nis­sa. 

Syö­mis­häi­riöi­hin eri­kois­tu­neet ravit­se­mus­te­ra­peut­tim­me osaa­vat lisäk­si antaa tie­toa keho­si reak­tiois­ta ja häl­ven­tää ravit­se­muk­seen liit­ty­viä pel­ko­ja­si. 

Ravit­se­mus­te­ra­peut­tim­me osal­lis­tu­vat tar­vit­taes­sa tii­viis­ti­kin hoi­to­si toteut­ta­mi­seen, jol­loin tapaat ravit­se­mus­te­ra­peut­tia hoi­to­si aika­na sään­nöl­li­ses­ti. Jos­kus taas jo yksit­täi­ses­tä vas­taan­ot­to­käyn­nis­tä voi löy­tyä kai­paa­ma­si apu. Ravit­se­mus­te­ra­peut­tim­me ovat syö­mis­häi­riöi­den hoi­don kon­ka­rei­ta, jot­ka eivät hät­käh­dä kipe­rän­kään tun­tui­ses­ta syö­mi­sen haas­tees­ta. 

Näis­sä podcas­teis­sa ravit­se­mus­te­ra­peut­ti Annuk­ka ker­too syö­mis­häi­riöi­den ravit­se­mus­kun­tou­tuk­ses­ta, ener­gia­va­jeen vai­ku­tuk­sis­ta, poh­jat­to­mas­ta näläs­tä ja pelois­ta, jot­ka liit­ty­vät pai­non­nousuun.


Fysio­te­ra­pia

Fysio­te­ra­pian avul­la voit paran­taa kon­tak­tia ja suh­det­ta omaan kehoo­si, har­joi­tel­la uusia tapo­ja ren­tou­tua sekä löy­tää ter­veyt­tä­si tuke­via tapo­ja liik­kua. Syö­mis­häi­riöi­hin liit­tyy usein han­ka­luut­ta sie­tää eri­lai­sia kehon tun­te­muk­sia, mikä voi vie­raan­nut­taa omas­ta kehos­ta ja vai­keut­taa kehon tar­pei­den tun­nis­ta­mis­ta ja nii­hin vas­taa­mis­ta. 

Fysio­te­ra­pia aut­taa sinua saa­maan kos­ke­tuk­sen kehoo­si ja opet­taa sinua ole­maan rau­has­sa kehos­sa­si tun­tu­vien fyy­sis­ten ja psyyk­kis­ten tun­tei­den kehol­lis­ten vas­ti­nei­den kans­sa. 

Syö­mis­häi­riöi­den hoi­toon eri­kois­tu­nut fysio­te­ra­peut­tim­me osaa aut­taa myös tilan­teis­sa, jois­sa kes­kus­te­lu­te­ra­pia ei tun­nu omim­mal­ta taval­ta työs­ken­nel­lä ja kai­paat  toi­sen­lais­ta lähes­ty­mis­ta­paa haas­tei­sii­si.


Psy­kiat­rin vas­taan­ot­to

Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen psy­kiat­reil­la on pit­kä­ai­kai­nen koke­mus eri­lais­ten syö­mis­häi­riöi­den hoi­dos­ta. He ovat kiin­nos­tu­nei­ta juu­ri sinus­ta ja arvioi­vat tilan­net­ta­si ja voin­tia­si laa­jan osaa­mi­sen­sa ja ymmär­ryk­sen­sä poh­jal­ta. Lää­ke­tie­teen asian­tun­ti­juu­ten­sa lisäk­si psy­kiat­riem­me psy­ko­te­ra­peut­ti­nen osaa­mi­nen näkyy kun­nioit­ta­va­na koh­taa­mi­se­na vas­taa­no­tol­la ja antaa syväl­lis­tä näke­mys­tä hoi­to­si suun­nit­te­luun ja toteu­tuk­seen. 

Psy­kiat­rim­me voi­vat arvioi­da ja seu­ra­ta lää­ki­tys­tä­si sekä laa­tia tar­vit­se­ma­si lausun­not. Et tar­vit­se lähe­tet­tä psy­kiat­riem­me vas­taa­no­tol­le, ajan­va­raus riit­tää. Varat­tua­si ajan pal­ve­le­van puhe­li­men kaut­ta pää­set mak­sa­maan käyn­ti­si käte­väs­ti verk­ko­kau­pas­sam­me. 


Psy­ko­te­ra­pia 

Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­ta on mah­dol­lis­ta saa­da KELA:n tuke­maa kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pi­aa. Kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pian tavoit­tee­na on tukea ja paran­taa kun­tou­tu­jan työ- ja opis­ke­lu­ky­kyä. Kun­tou­tuk­sel­la tur­va­taan työ­elä­mäs­sä pysy­mi­nen tai sin­ne siir­ty­mi­nen, työ­hön paluu tai opin­to­jen edis­ty­mi­nen. Lue KELA:n tuke­mas­ta kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pias­ta lisää KELA:n net­ti­si­vuil­la. Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­ta löy­dät tar­vit­ta­vat lää­kä­ri­pal­ve­lut KELA:n tuke­maan kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pi­aan hakeu­tu­mi­sen tuek­si. Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa voit käy­dä psy­ko­te­ra­pias­sa myös oma­kus­tan­tei­ses­ti. 

Psy­ko­te­ra­peut­tim­me sovel­ta­vat tera­pias­sa kou­lu­tus­taus­tas­taan riip­puen eri psy­ko­te­ra­peut­tis­ten vii­te­ke­hyk­sien mene­tel­miä, kuten kehol­li­sia mene­tel­miä ja eri­lai­sia teh­tä­viä. 

Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen psy­ko­te­ra­peu­tit ovat koke­nei­ta syö­mis­häi­riö­hoi­don ammat­ti­lai­sia, joil­la on syväl­li­nen ymmär­rys eri­lais­ten syö­mis­häi­riöi­den vai­ku­tuk­ses­ta ihmi­sen tun­tei­siin, ajat­te­lu ‑ja toi­min­ta­mal­lei­hin sekä usko­muk­siin maa­il­mas­ta ja omas­ta itses­tä. 

Syö­mis­häi­riöi­hin liit­ty­väs­sä kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pias­sa vah­vis­te­taan edel­leen syö­mis­käyt­täy­ty­mi­sen nor­ma­li­soi­tu­mis­ta, ahdis­tuk­sen­hal­lin­ta­tai­to­jen opet­te­lua sekä työs­te­tään mui­ta syö­mis­häi­riöil­le tyy­pil­li­siä ongel­mal­li­sia aluei­ta.

Sinul­la ei kui­ten­kaan tar­vit­se olla syö­mis­häi­riö­tä tai syö­mis­häi­riö­taus­taa hakeu­tuak­se­si psy­ko­te­ra­pi­aan Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­seen. Psy­ko­te­ra­peu­teil­lam­me on laa­ja-alai­nen osaa­mi­nen myös mui­den psyyk­kis­ten haas­tei­den paris­sa työs­ken­te­lyyn. Psy­ko­te­ra­peut­tim­me sovel­ta­vat tera­pias­sa kou­lu­tus­taus­tas­taan riip­puen eri psy­ko­te­ra­peut­tis­ten vii­te­ke­hyk­sien mene­tel­miä, kuten kehol­li­sia mene­tel­miä ja eri­lai­sia teh­tä­viä. 


Per­heen ja läheis­ten tuki 

Tera­piayk­si­kön avo­hoi­dos­sa jär­jes­te­tään myös yhtei­siä tapaa­mi­sia per­hee­si tai läheis­te­si kans­sa. Tapaa­mi­sis­sa lähei­set voi­vat saa­da tie­toa syö­mis­häi­riös­tä sekä neu­von­taa ja ohjaus­ta. Tär­ke­ää on, että per­hees­sä kai­kil­la oli­si mah­dol­li­suus tul­la kuul­luk­si ja kai­kil­la oli­si tie­toa sii­tä, miten voi toi­mia vai­keas­sa tilan­tees­sa. Per­he­ta­paa­mi­set toteu­te­taan kun­kin per­heen yksi­löl­lis­ten tar­pei­den mukaan. Per­he­ta­paa­mi­set voi­daan jär­jes­tää joko oman sai­raan­hoi­ta­ja­si joh­dol­la tai tapaa­mi­seen voi osal­lis­tua myös per­he ‑ja pari­te­ra­peut­ti. 

Per­he ‑ja pari­te­ra­pi­aa on myös saa­ta­vil­la Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa. Sitä tar­jo­aa per­he ‑ja pari­te­ra­peut­ti Min­na Mai­sal­mi. Min­na työs­ken­te­lee Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen Kun­tou­tus ‑ja hoi­to­yk­si­kös­sä osas­ton­hoi­ta­ja­na, joten hänel­lä on laa­ja tie­tä­mys syö­mis­häi­riöis­tä ja nii­den hoi­dos­ta sekä vank­ka osaa­mi­nen syö­mis­häi­riöi­den per­he­poh­jai­ses­ta hoi­dos­ta.  

Per­he­ta­paa­mis­ten lisäk­si Syö­mis­häi­riö­kes­kus tar­jo­aa tukea syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­neen van­hem­mil­le ja lähei­sil­le. Van­hem­pien ja läheis­ten tuke­mi­nen on usein tar­peel­lis­ta, sil­lä syö­mis­häi­riö vai­kut­taa koko sai­ras­tu­neen lähi­pii­riin. Van­hem­mil­la ja lähei­sil­lä on tär­keä roo­li sai­ras­tu­neen tuke­mi­ses­sa. Mones­ti lähei­sel­le herää kui­ten­kin kysy­mys sii­tä, miten aset­taa sanan­sa ja kuin­ka aut­taa par­haal­la taval­la. Lähei­nen saat­taa kai­va­ta tukea myös omaan jak­sa­mi­seen­sa haas­ta­vas­sa tilan­tees­sa. 

 Suo­sit­te­lem­me van­hem­mil­le ja lähei­sil­le esi­mer­kik­si kol­men käyn­nin mit­tais­ta kon­sul­taa­tio­ta syö­mis­häi­riöi­hin eri­kois­tu­neen työn­te­ki­jän luo­na. Kah­del­la ensim­mäi­sel­lä käyn­nil­lä annam­me yksi­löl­li­sen tilan­teen mukaan tie­toa syö­mis­häi­riöis­tä ja kon­kreet­ti­sis­ta apu­kei­nois­ta. Kol­mas käyn­ti on seu­ran­ta­käyn­ti, jol­la arvioim­me tilan­teen kehit­ty­mis­tä ja tuen tar­vet­ta jat­kos­sa. Tar­joam­me tukea van­hem­mil­le ja lähei­sil­le riip­pu­mat­ta sii­tä onko sai­ras­tu­nut Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa hoi­dos­sa.

Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa kokoon­tuu myös läheis­ten ryh­mä 4–6 ker­taa vuo­des­sa. Ryh­mäs­sä lähei­set saa­vat tie­toa ammat­ti­lai­sil­ta sekä toi­sil­taan ver­tais­tu­kea unoh­ta­mat­ta. Lisä­tie­toa ja ilmoit­tau­tu­mi­set: minna.maisalmi@syomishairiokeskus.fi.

Van­hem­mil­le on lisäk­si tar­jol­la Eväi­tä tuke­mi­sen tiel­le- verk­ko­kurs­si. Verk­ko­kurs­si antaa van­hem­mil­le tie­toa syö­mis­häi­riöis­tä sekä ohjei­ta syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­van lap­sen­sa tuke­mi­seen. 

Kurs­si on hyö­dyl­li­nen apu eri­tyi­ses­ti hoi­don alku­vai­hees­sa, kun sai­raus ja sii­hen liit­ty­vät haas­teet ovat ehkä ihan uusi jut­tu ja paran­tu­mi­sen tuke­mi­seen tuli­si pääs­tä tart­tu­maan nopeas­ti ja oikeil­la kei­noil­la. 

Verk­ko­kurs­si mah­dol­lis­taa kysy­mys­ten esit­tä­mi­sen suo­raan Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen ammat­ti­lai­sil­le sekä kes­kus­te­lun tois­ten kurs­sil­le osal­li­tu­vien van­hem­pien kans­sa. 

Tar­kem­mat tie­dot kurs­sis­ta löy­dät tääl­tä.


Ääni­mal­ja­hoi­to 

Kehon soin­ti ‑ääni­mal­ja­hoi­to on lem­peä, koko­nais­val­tai­nen ja ren­tout­ta­va hoi­to­muo­to, joka perus­tuu ääni­mal­jo­jen para­sym­paat­tis­ta her­mos­toa eli lepo­her­mos­toa akti­voi­vaan vai­ku­tuk­seen. Para­sym­paat­ti­sen her­mos­ton akti­vaa­tion kaut­ta kehon stres­si­reak­tiot hel­pot­ta­vat. Hoi­don aika­na ääni­vä­räh­te­ly kul­kee kehos­sa. Ääni­mal­jo­jen pai­no ja ääni­aal­to­jen väräh­te­lyt aut­ta­vat lem­peäs­ti saa­maan kos­ke­tuk­sen oman kehon ääri­vii­voi­hin ja aut­taa näin oman kehon­ku­van työs­tä­mi­ses­sä.

Ääni­mal­ja­hoi­dos­sa olet makuu­asen­nos­sa hoi­to­pöy­däl­lä vil­til­lä pei­tel­ty­nä. Pukeu­du hoi­toon muka­vil­ta tun­tu­viin vaat­tei­siin. Mal­jo­ja soi­te­taan sekä kehol­la että kehon ylä­puo­lel­la, jol­loin mal­jo­jen väräh­te­ly vai­kut­taa suo­raan kehoon. Hoi­dos­sa käy­dään läpi koko keho pääs­tä var­pai­siin.

Hoi­toon voit vara­ta ajan vaik­ka sinul­la ei oli­si muu­ta asiak­kuut­ta Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa. Hoi­don toteut­taa Annuk­ka Rus­ka, joka toi­mii Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa myös ravit­se­mus­te­ra­peut­ti­na. Olet siis oikein osaa­vis­sa käsis­sä ja läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­lut hoi­toon!

Ääni­mal­ja­hoi­toon voi vara­ta ajan pal­ve­le­vas­ta puhe­li­mes­ta tai hoi­ta­jal­ta­si. Hoi­to kes­tää 60min. 


Hyvin­voin­tioh­jaus

Hyvin­voin­tioh­jaus on tar­koi­tet­tu sinul­le, joka syö­mis­häi­riö­hoi­don lisäk­si tun­net tar­vit­se­va­si ohjaus­ta ja tukea sopi­van lii­kun­ta­mää­rän ja lii­kun­ta­muo­to­jen löy­tä­mi­ses­sä sekä hyvin­voin­tia­si tuke­vien valin­to­jen teke­mi­ses­sä.  Ohjaus sisäl­tää kes­kus­te­lua, kevyt­tä liik­ku­mis­ta sekä halu­tes­sa­si myös eri­lais­ten lii­kun­ta­muo­to­jen kokei­le­mis­ta. Tar­koi­tus on löy­tää juu­ri sinul­le sopi­vat liik­ku­mis­ta­vat ja miten sai­sit liik­ku­mi­seen aitoa iloa ja nau­tin­toa.

Ohjauk­ses­sa käym­me läpi kaik­kia hyvin­voin­tii­si vai­kut­ta­via teki­jöi­tä saa­dak­se­si parem­man kuvan ter­veyt­tä­si ja toi­pu­mis­ta­si tuke­vas­ta koko­nai­suu­des­ta. Käsit­te­lem­me esi­mer­kik­si lii­kun­taa, ruo­kaa sekä palau­tu­mi­sen eri teki­jöi­tä, kuten lepoa ja unta. Tavoit­tee­na on, että sinä pys­tyt parem­min teke­mään omaa hyvin­voin­tia­si tuke­via valin­to­ja. Hyvin­voin­tioh­jauk­sen sisäl­tö suun­ni­tel­laan juu­ri sinun yksi­löl­li­sen tilan­tee­si ja toi­veit­te­si mukaan. Ohjaus teh­dään hyväs­sä yhteis­työs­sä Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen hoi­ta­vien hen­ki­löi­den kans­sa, sinun toi­pu­mi­se­si ja kun­tou­tu­mi­se­si tär­keim­pä­nä pää­mää­rä­nä. Hyvin­voin­tioh­jaus ei ole syö­mis­häi­riö­hoi­toa, vaan ter­veyt­tä­si edis­tä­vää toi­min­taa.

Hyvin­voin­tioh­jaus­ta antaa koke­nut ter­vey­den ja hyvin­voin­nin, lii­kun­nan ja val­men­ta­mi­sen ammat­ti­lai­nen Jou­ni Kui­va­lai­nen. Jou­nil­la on pal­jon tie­toa myös syö­mis­häi­riöis­tä ja nii­den hoi­ta­mi­ses­ta, joten ohjauk­ses­sa huo­mioi­daan aina tilan­tee­si syö­mis­häi­riön kans­sa.

Sovi hyvin­voin­tioh­jauk­ses­ta oman hoi­ta­van hen­ki­lö­si kans­sa ja saat samal­la Jou­nin yhteys­tie­dot. Ohjaus­ker­ta 60 min/ 85 euroa. Mak­se­taan Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen verk­ko­kau­pas­sa.


Hoi­toa tuke­vat sovel­luk­set 

Lähes kaik­ki Tera­piayk­si­kön pal­ve­lut voi­daan jär­jes­tää etä­ta­paa­mi­si­na esi­mer­kik­si video­yh­tey­den väli­tyk­sel­lä tie­tyin tun­nis­tau­tu­mi­seen liit­ty­vin ehdoin. Video­yh­tey­den avul­la voit saa­da tii­vis­tä kes­kus­te­lu­tu­kea, vaik­ka asui­sit kau­em­pa­na.

Lisäk­si meil­lä on käy­tös­säm­me Meal­Log­ger ‑sovel­lus. Meal­Log­ger on inte­rak­tii­vi­nen ruo­ka­päi­vä­kir­ja, jon­ka avul­la voit saa­da työn­te­ki­jöil­täm­me palau­tet­ta ate­riois­ta­si yhdes­sä sovi­tuin mää­rä­ajoin.  Meal­Log­ge­rin avul­la voit myös itse seu­ra­ta syö­mi­ses­sä­si tapah­tu­vaa edis­ty­mis­tä ja ammat­ti­lai­sen on hel­pom­pi huo­ma­ta mah­dol­li­set muu­tok­set ruo­kai­lus­sa­si. Meal­Log­ge­rin käyt­töä var­ten tar­vit­set äly­pu­he­li­men (ei toi­mi win­dows-puhe­li­mil­la). Meal­Log­ge­rin itse­näi­nen käyt­tä­mi­nen on mah­dol­lis­ta vie­lä Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen tar­joa­man tuen pää­tyt­tyä­kin. Lisää Meal­Log­ge­ris­ta voit lukea Meal­Log­ge­rin verk­ko­si­vuil­ta. Meal­log­ge­rin käy­tös­tä ja käyt­töö­no­tos­ta sovi­taan tera­pia­käyn­tien yhtey­des­sä. 

Syö­mis­häi­riö­kes­kus tar­jo­aa tuek­se­si myös Hows­pace-alus­tal­la toteu­tet­ta­via verk­ko­kurs­se­ja. Täl­lä het­kel­lä verk­ko­kurs­se­ja löy­tyy urhei­lun paris­sa toi­mi­vil­le ammat­ti­lai­sil­le, urhei­li­joil­le ja syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­neen lap­sen van­hem­mil­le sekä kai­kil­le, jot­ka kai­paa­vat apua stres­sin kesyt­tä­mi­seen. Uusis­ta verk­ko­kurs­seis­ta saat tie­toa seu­raa­mal­la vies­tin­tääm­me ja net­ti­si­vu­jam­me. Tar­kem­paa tie­toa verk­ko­kurs­seis­ta löy­dät tääl­tä


Työs­ken­te­lyä ohjaa­vat mal­lit

Tut­ki­mus­ten mukaan tera­pian mer­kit­tä­vin vai­kut­ta­va teki­jä on tera­pia­suh­de. Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen tera­pia­työs­ken­te­lys­sä toi­mi­van tera­pia­suh­teen raken­ta­mi­seen panos­te­taan. Tera­pia­suh­de luo poh­jan kai­kel­le muul­le työs­ken­te­lyl­le.

Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa työs­ken­te­lyä ohjaa­vat myös asiak­kaan tar­pei­den mukaan eri­lai­set tera­peut­ti­set lähes­ty­mis­ta­vat ja käy­tös­säm­me on usei­ta elä­män­hal­lin­taa edis­tä­viä mene­tel­miä. Alla löy­dät kuvauk­set ylei­sim­mis­tä työs­ken­te­lyäm­me ohjaa­vis­ta mal­leis­ta.

Kog­ni­tii­vi­nen psy­ko­te­ra­pia

Kog­ni­tii­vi­ses­sa psy­ko­te­ra­pias­sa aja­tel­laan, että ihmi­sen voin­tiin vai­kut­taa kes­kei­ses­ti se, kuin­ka hän ajat­te­lee asiois­ta ja mil­lai­sis­ta näkö­kul­mis­ta hän kat­se­lee elä­mään­sä. Ajat­te­lu­ta­po­ja, jot­ka aiheut­ta­vat ongel­mia, kut­su­taan hai­tal­li­sik­si (tai dys­funk­tio­naa­li­sik­si) ajat­te­lu­mal­leik­si.

Kog­ni­tii­vi­ses­sa psy­ko­te­ra­pias­sa ope­tel­laan tun­nis­ta­maan mit­kä aja­tuk­set ja usko­muk­set ovat sel­lai­sia, jot­ka hei­ken­tä­vät hyvin­voin­tia ja mit­kä paran­ta­vat sitä. Ongel­mal­lis­ten ajat­te­lu­ta­po­jen syn­tyä tut­ki­taan ja poh­di­taan yhdes­sä mil­lai­set ajat­te­lu­ta­vat aut­tai­si­vat voi­maan parem­min.

Lopul­ta har­joi­tel­laan kor­vaa­maan ongel­mal­li­set ajat­te­lu­mal­lit ter­veyt­tä tuke­vil­la ajat­te­lu­mal­leil­la. Lisä­tie­toa kog­ni­tii­vi­ses­ta psy­ko­te­ra­pias­ta voi lukea Kog­ni­tii­vi­sen psy­ko­te­ra­pian yhdis­tyk­sen sivuil­ta.

Rat­kai­su­kes­kei­nen psy­ko­te­ra­pia

Rat­kai­su­kes­kei­ses­sä psy­ko­te­ra­pias­sa aja­tel­laan voi­ma­va­ra­kes­kei­ses­ti para­ne­mi­sen tule­van sitä kaut­ta, että ope­tel­laan hah­mot­ta­maan miten asiat ovat sil­loin kun ne ovat hyvin. Tera­pias­sa suun­ni­tel­laan yhdes­sä mil­lai­sia aske­lei­ta kan­nat­taa ottaa, jot­ta pää­see tuo­hon tavoit­tee­seen.

Rat­kai­su­kes­kei­ses­sä psy­ko­te­ra­pias­sa suun­na­taan huo­mio pää­asias­sa tule­vaan eikä niin­kään kes­ki­ty­tä poh­ti­maan ongel­mien syn­ty­pro­ses­se­ja. Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa rat­kai­su­kes­keis­tä psy­ko­te­ra­pi­aa toteu­te­taan siten, että sii­nä rin­nal­la käy­te­tään myös kog­ni­tii­vi­sen psy­ko­te­ra­pi­aan perus­tu­via syö­mis­häi­riö­hoi­don käy­tän­tö­jä.

Lisä­tie­toa rat­kai­su­kes­kei­ses­tä psy­ko­te­ra­pias­ta voi lukea Rat­kai­su- ja voi­ma­va­ra­suun­tau­tu­nei­den mene­tel­mien edis­tä­mi­syh­dis­tyk­sen (RATKES) sivuil­ta.

Mind­ful­ness

Mind­ful­ness tar­koit­taa hyväk­sy­vää tie­tois­ta läs­nä­oloa. Täs­sä mene­tel­mäs­sä har­joi­tel­laan ole­maan läs­nä täs­sä het­kes­sä rau­hal­li­ses­ti ja hyväk­sy­väs­ti.

Mene­tel­män on lukui­sis­sa tie­teel­li­sis­sä tut­ki­muk­sis­sa todet­tu aut­ta­van monen­lai­sis­ta psyyk­ki­sis­tä ja myös kehon ongel­mis­ta kär­si­viä hen­ki­löi­tä. Syö­mis­häi­riöil­le on kehi­tet­ty omia mind­ful­ness ‑har­joi­tuk­sia, joi­den avul­la ope­tel­laan koh­taa­maan tun­tei­ta, ole­maan läs­nä kehos­sa ja tun­nis­ta­maan mie­len liik­kei­tä ja raken­net­ta.

Lisä­tie­toa mind­ful­nes­sis­tä löy­tyy Cen­ter for Mind­ful­ness (CFM), Fin­land, sivuil­ta.

Hako­mi

Hako­mi on mind­ful­ness ‑poh­jai­nen kehop­sy­ko­te­ra­pia, jota kuva­taan ohjat­tu­na itse­tut­kis­ke­lu­me­ne­tel­mä­nä. Mind­ful­ness ‑tila teräs­tää ihmi­sen kykyä havai­ta mie­les­sään ja kehos­saan tapah­tu­via asioi­ta. Sen avul­la on mah­dol­lis­ta havain­noi­da sisäi­siä tapah­tu­mia yksi­tyis­koh­tai­ses­ti ja löy­tää itses­tään puo­lia, jois­ta ei nor­maa­lis­ti ole tie­toi­nen.

Hako­mis­sa aja­tel­laan kaik­kien elä­män­ko­ke­mus­ten tal­len­tu­van kehoon monen­lai­si­na jän­ni­tyk­si­nä ja asen­to­tot­tu­muk­si­na. Sii­nä hyö­dyn­ne­tään kehon vii­saut­ta anta­mal­la sen tun­te­mus­ten joh­da­tel­la havain­not mie­len ydin­tee­moi­hin.

Lisä­tie­toa Hako­mis­ta löy­tyy Hako­mi Ins­ti­tu­te sivuil­ta ja Hako­mi Educa­tio­nal Mate­rials sivuil­ta.

Autamme alkuun

Palveleva puhelin auttaa, kun tarvitset neuvoja syömishäiriöihin liittyen.