Pal­ve­lut sai­ras­ta­vil­le ja lähei­sil­le

Syömishäiriökeskus tarjoaa tukea kaikkiin syömishäiriöiden vaiheisiin ja vaikeusasteisiin. Hoidamme sinua kokonaisvaltaisesti ja yksilöllisen tilanteesi huomioon ottaen.


Vai­kut­ta­vat ja laa­duk­kaat pal­ve­lut

Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa näh­dään tär­keäk­si aktii­vi­nen syö­mis­häi­riöi­hin liit­ty­vä tut­ki­mus- ja kehi­tys­työ. Vain tut­ki­muk­sen ja jat­ku­van kehit­tä­mi­sen kaut­ta voi­daan taa­ta vai­kut­ta­vat ja tulok­sel­li­set syö­mis­häi­riöi­den hoi­toon ja kun­tou­tuk­seen eri­kois­tu­neet pal­ve­lut. Pereh­dym­me jat­ku­vas­ti uusim­paan syö­mis­häi­riöi­hin liit­ty­vään tut­ki­muk­seen seu­raa­mal­la alan tie­teel­li­siä jul­kai­su­ja ja osal­lis­tu­mal­la semi­naa­rei­hin ja kon­fe­rens­sei­hin Suo­mes­sa ja maa­il­mal­la. Teem­me myös yhteis­työ­tä mui­den syö­mis­häi­riöi­den hoi­toon eri­kois­tu­nei­den yksi­köi­den kans­sa ympä­ri maa­il­maa. 

Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa toteu­te­taan myös omaa seu­ran­ta­tut­ki­mus­ta hoi­don vai­kut­ta­vuu­des­ta. Kehi­täm­me jat­ku­vas­ti hoi­to­mal­liam­me tut­ki­mus­tie­don ja arjes­ta saa­tu­jen koke­mus­ten avul­la. Myös palaut­teel­la on kes­kei­nen mer­ki­tys toi­min­ta­ta­po­jem­me kehit­tä­mi­ses­sä. Olem­me muka­na useis­sa kir­ja­hank­keis­sa, ja teks­te­jäm­me on jul­kais­tu eri­lai­sis­sa alan leh­dis­sä. Pyrim­me vai­kut­ta­maan syö­mis­häi­riöi­hin eri­kois­tu­nei­den pal­ve­lu­jen kehit­ty­mi­seen myös maan­laa­jui­ses­ti, min­kä vuok­si osal­lis­tum­me aktii­vi­ses­ti syö­mis­häi­riöi­hin liit­ty­vään yhteis­kun­nal­li­seen kes­kus­te­luun. Näem­me yhteis­työn myös yli­opis­to­jen ja ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen kans­sa tär­keäk­si. Syö­mis­häi­riö­kes­kus onkin ollut muka­na useis­sa yli­opis­to­jen ja ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen opin­näy­te­työ- ja kehit­tä­mis­hank­keis­sa. Teem­me tii­vis­tä yhteis­työ­tä mm. Hel­sin­gin yli­opis­ton kans­sa.

Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen seu­ran­ta­tut­ki­mus – Trea­tED – Treat­ment, assess­ment and fol­low-up of eating disor­der patients

Tut­kim­me hoi­tom­me vai­kut­ta­vuut­ta ja kehi­täm­me hoi­to­mal­le­jam­me jat­ku­vas­ti. Trea­tED-tut­ki­muk­sen avul­la kerääm­me tie­toa syö­mis­häi­riöis­tä, syö­mis­häi­riöi­hin sai­ras­tu­neis­ta ja hei­dän para­ne­mis­pro­ses­seis­ta. Tar­joam­me kai­kil­le Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen asiak­kail­le mah­dol­li­suut­ta osal­lis­tua tut­ki­muk­seen. Osal­lis­tu­mi­ses­ta­si on väli­tön­tä hyö­tyä sekä meil­le että sinul­le. Anta­mie­si vas­taus­ten perus­teel­la muo­dos­tet­tu pro­fii­li­si antaa tie­toa sinul­le ja aut­taa mei­tä yksi­löl­li­sen hoi­to­si suun­nit­te­lus­sa. Osal­lis­tu­mal­la autat mui­ta syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­nei­ta. Tut­ki­muk­seen kuu­luu hoi­don alus­sa ja lopus­sa teh­tä­vä arvioin­ti sekä seu­ran­ta 1–3 vuot­ta hoi­don päät­ty­mi­ses­tä.

Tut­ki­muk­sen joh­ta­ja on Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen toi­min­nan­joh­ta­ja Pia Char­pen­tier. Jos sinul­la on kysyt­tä­vää tut­ki­muk­ses­ta, ota yhteyt­tä säh­kö­pos­til­la osoit­tee­seen info@syomishairiokeskus.fi.

Olet­ko kiin­nos­tu­nut yhtei­sis­tä tut­ki­mus- tai kehi­tys­hank­keis­ta? Lähe­tä vies­ti info@syomishairiokeskus.fi.

Autamme alkuun

Palveleva puhelin auttaa, kun tarvitset neuvoja syömishäiriöihin liittyen.