Skol­ning

Äts­tör­ningscent­rum erb­ju­der skol­ning till pro­fes­sio­nel­la inom häl­sovårdsbranschen och andra som arbe­tar med mot­tag­ning­sar­be­te. Vi kan orga­ni­se­ra före­läs­nin­gar både på plats och på dis­tans. Vi har också möj­lig­he­ten att använ­da oss av platt­for­men Hows­pace som möj­lig­gör kom­bi­ne­ran­de av både när- och dis­tan­sar­be­te.

Vår verk­sam­hets­le­da­re Pia Char­pen­tier ans­va­rar i huvud­sak för före­läs­ning men även våra andra pro­fes­sio­nel­la före­lä­ser enligt bes­täll­ning och indi­vi­duel­la infor­ma­tions- och kuns­kaps­be­hov. Alla våra före­lä­sa­re är erfar­na specia­lis­ter inom äts­tör­ningsvår­den. Exem­pel på våra före­läs­nings­te­man:

 • Äts­tör­nin­gar­nas psy­ko­lo­gi — vem ins­juk­nar och varför?
 • Öppen- och avdel­ningsvård av äts­tör­nin­gar
 • Vård av äts­tör­nings­pa­tien­ter med all­var­lig sjuk­doms­bild
 • Käns­lo­regle­ring i äts­tör­ningsvår­den
 • Ska­pan­de av vårdre­la­tion och vårdre­la­tio­nens bety­del­se
 • Utveckling av vård­mo­dell för äts­tör­ningsvår­den
 • Kog­ni­tiv psy­ko­te­ra­pi av äts­tör­nin­gar
 • Äts­tör­nin­gar och över­vikt

Skol­nin­gar­na kan också ha mer arbetshand­led­ning­se­le­ment där rele­van­ta teman behand­las utgåen­de från patient­fall. Alla våra skol­nings- och före­läs­nings­hel­he­ter kan vida­reut­vecklas och komplet­te­ras enligt behov.

Ta kon­takt för att få infor­ma­tion om vad vi kun­de erb­ju­da ert arbets­sam­fund!

Skol­ningsförfrå­gan: koulutus@syomishairiokeskus.fi

Arbetshand­led­ning och kon­sul­ta­tion

Arbetshand­led­nings- och kon­sul­ta­tionst­jäns­ter rik­tas till pro­fes­sio­nel­la inom häl­sovårdsbranschen. Tjäns­ter­na läm­par sig också till per­so­ner som har bemö­tan­de som en cent­ral del av arbets­bil­den som t.ex. idrotts­le­da­re och ‑trä­na­re, lära­re och ung­dom­sar­be­ta­re. Vi erb­ju­der:

 • Indi­vi­duell arbetshand­led­ning
 • Grupp­hand­led­ning
 • semi­na­rie­da­gar till arbets­sam­fund samt
 • stu­die­be­sök för pro­fes­sio­nel­la till Äts­tör­ningscent­rum

Arbetshand­led­ning kan bestå av t.ex. bear­bet­ning av käns­lor rela­te­rat till patient­fall eller bemö­tan­de av äts­tör­nin­gar. Arbetshand­led­ning kan orga­ni­se­ras som indi­vi­duel­la kon­sul­ta­tions­mö­ten, regel­bund­na möten eller som en process.

I sam­band med semi­na­rie­da­gar som erb­juds hela arbets­sam­fun­det kan man kon­sul­te­ra gäl­lan­de speci­fi­ka patient­fall men också bidra till all­mänt ökad kän­ne­dom om äts­tör­nin­gar. Sko­lor, ins­ti­tut och idrotts­sam­fund har tillgång till kon­sul­ta­tionsh­jälp till exem­pel för behand­ling av en äts­tör­ning inom sam­fun­det.

Arbetshand­led­ning och kon­sul­ta­tion kan också genomfö­ras på dis­tans.

Förfrå­gan gäl­lan­de arbetshand­led­ning och skol­ning: koulutus@syomishairiokeskus.fi

Besök för pro­fes­sio­nel­la och stu­de­ran­den

Pro­fes­sio­nel­la och stu­de­ran­de inom häl­sovårdsbranschen har möj­lig­het att kom­ma på stu­die­be­sök till Äts­tör­ningscent­rum. Under besö­ken pre­sen­te­rar vi våra utrym­men och ger kon­kret infor­ma­tion om äts­tör­nin­gar och deras sär­drag. Ta kon­takt per e‑post med Min­na Mai­sal­mi eller Anu Kina­ret för att orga­ni­se­ra ett stu­die­be­sök på avdel­nin­gen. Vid int­res­se för ett stu­die­be­sök på svens­ka kan Ira Zet­ter­borg kon­tak­tas (ira.zetterborg@syomishairiokeskus.fi).

Kan jag göra min prak­tik på Äts­tör­ningscent­rum?

Ja det kan du. På vår vård- och reha­bi­li­te­ring­sen­het är det möj­ligt att utfö­ra prak­tik som hör till men­talvård­san­de­len av stu­dier inom häl­sovårdsbraschen (Yrkes­högs­ko­la). Du kan även kon­tak­ta oss gäl­lan­de slu­tar­be­te i ans­lut­ning till högs­ko­les­tu­dier. Stu­de­ran­de inom idrottsbranschen har möj­li­het att utfö­ra prak­tik inom Spor­ta För Livet-/Oman Elä­män­sä Urhei­li­ja-pro­jek­tet. Du kan skic­ka förfrå­gan om prak­tikplat­ser och slu­tar­be­ten via e‑post till:

Stu­de­ran­den i yrkes­högs­ko­la och slu­tar­be­te i yrkes­högs­ko­la: anu.kinaret@syomishairiokeskus.fi

Stu­de­ran­de inom idrottsbranschen: koulutus@syomishairiokeskus.fi