Hur vår­das äts­tör­nin­gar?

Äts­tör­nin­gen vår­das antin­gen inom öppen vård eller avdel­ningsvård, beroen­de på dina behov och ditt häl­so­tillstånd.

Efter­som äts­tör­nin­gar är psy­kiat­ris­ka sjuk­do­mar påver­kar det psy­ket. Det äts­tör­da beteen­det har skad­li­ga effek­ter också på krop­pen. Inom äts­tör­ningsvår­den främ­jar man tillfrisk­nan­de av både kropp och sin­ne.

Obe­roen­de om du vår­das inom öppen vård eller på avdel­ning är vår­dens grund den sam­ma. Inom äts­tör­ningsvår­den repa­re­ras de fysis­ka ska­dor sjuk­do­mer har orsa­kar sam­ti­digt som äts­tör­nings­sym­to­men bear­be­tas. Ett regel­bun­det och till­räckligt ener­giin­tag är myc­ket cent­ralt. I äts­tör­ningsvår­den är maten den vik­ti­gas­te medici­nen och utan förändrin­gar i ätan­det kan tillfrisk­nan­det inte frams­kri­da.

Föräd­nin­gar i rela­tion till ätan­de känns dock ofta utma­nan­de då man står inför en äts­tör­ning med dess regler och räds­lor den fram­kal­lar. Därför räc­ker det inte med bara anvis­nin­gar för bra ätan­de. Man behö­ver också hjälp med att genomfö­ra förändrin­gar­na.

I äts­tör­ningsvår­den hjäl­per erfar­na pro­fes­sio­nel­la dig bear­be­ta käns­lor samt att under­sö­ka och förän­dra dina tan­ke- och hand­lings­möns­ter . Med hjälp av det pro­fes­sio­nel­la stö­der lär du dig förstå äts­tör­nin­gens natur allt bätt­re. Du lär dig också förstå dig själv bätt­re och så små­nin­gom ska­pas verk­tyg till motar­be­tan­de av sjuk­do­men. Genom motar­be­tan­de av äts­tör­ning och trot­san­de av äts­tör­nin­gens krav bör­jar sjuk­do­mens kraft avta och tryg­ga­re tan­ke- och hand­lings­sätt får plats. Inom äts­tör­ningsvår­den inö­vas till exem­pel nya verk­tyg till ångest­be­mä­string och urs­kil­jan­de av äts­tör­nings­tan­kar. I vår­den til­läm­pas oli­ka tera­peu­tis­ka meto­der. Inom vår­den utnytt­jas oli­ka slags upp­gif­ter och övnin­gar.

I äts­tör­ningsvår­den bear­be­tas även kropps­bild och själv­bild samt förhål­lan­de till mat och motion. När vår­den inleds upps­kat­tas också motions­mängd och motio­nens roll och bety­del­se. Om det upp­täcks att motio­ne­ran­det starkt moti­ve­ras av äts­tö­rin­gen kan vårdre­kom­men­da­tio­nen vara att motion mins­kas. I des­sa fall blir ett av vår­dens mål att ska­pa ett sunt förhål­lan­de till trä­ning och motio­ne­ran­de. Ibland förut­sät­ter åter­hämt­ning av närings­lä­get att mängd fysisk ati­vi­tet mins­kas.

På Äts­tör­ningscent­rum inleds din vård med en kart­lägg­ning av din indi­vi­duel­la situa­tion. Vi kart­läg­ger dina sym­tom, hur­da­na sym­to­men är samt hur län­ge de har pågått. Vi dis­ku­te­rar också din sin­ness­täm­ning och hur­da­na tan­kar och käns­lor kopplas till dina utma­nin­gar. Vi kart­läg­ger hur sym­to­men påver­kar din var­dag till exem­pel när det gäl­ler arbe­te och stu­dier.

I bör­jan behö­ver vi oftast också kart­läg­ga din fysis­ka häl­sa mer nog­grant efter­som äts­tö­rin­gens effek­ter inte nöd­vän­digt­vis alls syns utåt. Därför är det en bra idé att besö­ka läka­re och gå på blod­prov redan före vår­den på Äts­tö­ringscent­rum inleds. Då får vi en nog­gran­na­re bild av ditt fysis­ka välmåen­de redan till förs­ta mot­tag­nings­be­sö­ket. Om det­ta inte är möj­ligt kan du natur­ligt­vis besö­ka läka­re också efter att vår­den på Äts­tör­ningscent­rum inleds. Den­na infor­ma­tion är till nyt­ta då vi gör en kart­lägg­ning av ditt hel­hets­mäs­si­ga välmåen­de och pla­ne­rar din vård.

För att göra en hel­täc­kan­de kart­lägg­ning på ditt välmåen­de kan man på Äts­tör­ningscent­rum utnytt­ja ett mång­pro­fes­sio­nellt arbets­team. Under kart­lägg­nin­gen kan du träf­fa sjuks­kö­ta­re och till exem­pel psy­kia­ter eller närings­te­ra­peut.

Psy­kia­tern kan göra en upps­katt­ning av even­tuellt behov av medici­ne­ring eller uppföl­ja hur medici­ne­rin­gen påver­kar ditt måen­de. Närings­te­ra­peu­ten kan grans­ka dina mat­va­nor nog­gran­na­re
och ge dig anvis­nin­gar för ändrin­gar i kos­ten.

Ifall ditt måen­de tillå­ter och möj­lig­gör tillfrisk­ning­sar­be­te i din var­dags­mil­jö med stöd av dina egna resur­ser och dina anhö­ri­ga genomförs vår­den inom öppen vård. I des­sa fall har du en regel­bun­den sjuks­kö­tar­kon­takt på Äts­tör­ningscent­rum. Besöks­fre­kvens sker enligt indi­vi­duell öve­rens­kom­mel­se. Även andra pro­fes­sio­nel­la kan fort­sätt­nings­vis inklu­de­ras i din vård vid behov. Dina anhö­ri­ga inklu­de­ras i pla­ne­ring och genomfö­ring av vår­den om det är ditt öns­kemål. Då det gäl­ler min­derå­rin­ga barn och unga eller en ung vuxen som bor med föräl­drar­na är föräl­drar­na oftast med som en cent­ral del av vår­den. Ifall man har en part­ner är även part­nern varmt väl­kom­men till mot­tag­nin­gen för vär­de­full hand­led­ning och infor­ma­tion.

Om du mår myc­ket dåligt och den öpp­na vår­den inte är till­räckligt inten­siv för att hjäl­pa dig motstå äts­tör­nings­sym­tom kan det vara skäl att över­vä­ga avdel­ningsvård. Avdel­ningsvård som specia­li­se­ras på vård av svå­ra äts­tör­nin­gar erb­juds både inom offent­lig vård och på Äts­tör­ningscent­rums vård- och reha­bi­li­te­ring­sen­het. I all­män­het behö­ver man en betal­ningsför­bin­del­se från den offent­li­ga sidan om man vill få avdel­ningsvård på Äts­tör­ningscent­rum. Vård­kost­na­der­na är betyd­ligt högre för avdel­ningsvård än för öppen vård.

Öpp­na vår­den och avdel­ningsvår­den på Äts­tör­ningscent­rum innehål­ler fle­ra gemen­sam­ma ele­ment men även skill­na­der finns. Den störs­ta skill­na­den är i vår­dens inten­si­tet. På avdel­nin­gen har du tillgång till pro­fes­sio­nellt stöd dyg­net runt. När du vår­das inom den öpp­na vår­den sker en stor del av tillfrisk­nings­proces­sen mel­lan vård­be­sö­ken, i din var­dag.

I båda fal­len är det du själv som är vår­dens huvud­per­son.

Läs mer om avdel­ningsvård på vård- och reha­bi­li­te­ring­sen­he­ten (fins­ka).

Läs mer om öpp­na vår­den på tera­pien­he­ten samt de vård­mo­del­ler som styr vår­den (fins­ka).

Vad än du har varit med om i livet kan du tillfrisk­na från en äts­tör­ning.

Pia Char­pen­tier, Äts­tör­ningscent­rums verk­sam­hets­le­da­re

Erb­ju­der Äts­tör­ningscent­rum vård på oli­ka språk?

Äts­tör­ningscent­rum erb­ju­der vård på fins­ka, svens­ka och engels­ka.

Skri­ver den pro­fes­sio­nel­la besök­san­teck­nin­gar till Kan­ta-arki­vet och syns des­sa i Oma­Kan­ta?

På tera­pien­he­ten använ­der vi oss av ett elekt­ro­niskt patient­da­ta­sys­tem där dina besök anteck­nas. Anteck­nin­gar­na i din patient­jour­nal överflyt­tas också till Kan­ta-arki­vet där du kan grans­ka anteck­nin­gar­na och för­val­ta använd­ning av infor­ma­tio­nen i din Oma­Kan­ta. Även vård- och reha­bi­li­te­ring­sen­he­ten använ­der sig av ett elekt­ro­niskt patient­da­ta­sys­tem. Från det­ta data­sys­tem överflyt­tas infor­ma­tio­nen inte till Kan­ta-arki­vet. De e‑recept våra läka­re ordi­ne­rar spa­ras i FPA:s regis­ter.

Läs mer om recept­funk­tio­ner och dina rät­tig­he­ter på adres­sen https://www.kanta.fi/sv/webbskolan-recept-pa-mina-kanta-sidor.

Läs mer om Kan­ta-tjäns­ter­na https://www.kanta.fi/sv/ och https://www.kanta.fi/sv/broschyrer.

Bekan­ta dig också vid Äts­tör­ningscent­rums datas­kydds­bes­kriv­ning.