Ansait­sen­ko hoi­toa?

Moni syö­mis­häi­rö­tä sai­ras­ta­va hen­ki­lö miet­tii, onko tar­peek­si sai­ras ansai­tak­seen hoi­toa. Mei­dän mie­les­täm­me jo tämän kysy­myk­sen miet­ti­mi­nen ker­too sii­tä, että avun tar­ve on ole­mas­sa. Syö­mis­häi­riö asus­te­lee usein itse­tun­non ja oma­nar­von­tun­non alueil­la. Saa­tat ehkä aja­tel­la, että joku toi­nen tar­vit­see hoi­toa sinua enem­män ja hakeu­tu­mal­la hoi­toon viet pai­kan jol­ta­kin, joka tar­vit­see sitä kipeäm­min. 

Täs­sä on hyvä tun­nis­taa syö­mis­häi­riön vai­ku­tus ajat­te­luun, sil­lä syö­mis­häi­riö­hän ei yleen­sä halua tul­la hoi­toon vaan yrit­tää puhua sinut ympä­ri toi­pu­mis­toi­veis­ta­si, jot­ta jat­kai­sit sai­rau­den sane­le­mal­la tiel­lä. Jokai­nen, joka huo­maa ole­van­sa syö­mis­häi­riö­oi­rei­den ja ‑aja­tus­ten kans­sa pulas­sa, ansait­see ilman muu­ta saa­da apua!

Pelk­kä huo­li omas­ta tilan­tees­ta on täy­sin riit­tä­vä perus­te­lu hoi­dol­le. 

Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­seen tul­les­sa­si sinul­la ei tar­vit­se olla syö­mis­häi­riö­diag­noo­sia.

Me hoi­dam­me  tasa­ver­tai­ses­ti kaik­kia myös pai­noon kat­so­mat­ta, kos­ka tie­däm­me hyvin, ettei pai­no kos­kaan yksis­tään ker­ro sai­rau­den vaka­vuu­des­ta. 

Syö­mis­häi­riöi­tä on eri­lai­sia ja suu­rin osa syö­mis­häi­riöis­tä on seka­muo­toi­sia eivät­kä täy­sin täy­tä jon­kun tie­tyn häi­riön diag­nos­ti­sia kri­tee­rei­tä. Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa sinun tilan­tee­si ote­taan yksi­löl­li­ses­ti huo­mioon ja sinua hoi­de­taan koko­nais­val­tai­ses­ti voin­ti­si edel­lyt­tä­mäl­lä inten­si­tee­til­lä. 

Olet meil­le läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­lut!

Autamme alkuun

Palveleva puhelin auttaa, kun tarvitset neuvoja syömishäiriöihin liittyen.