Kou­lu­tus

Tieto ja ymmärrys syömishäiriöistä ja vaatimukset osaamisesta kasvavat koko ajan. Koulutukset ovat tärkeä osa palvelutarjontaamme ja pyrimme vastaamaan monipuolisesti erilaisiin koulutustarpeisiin

Syö­mis­häi­riö­kes­kus tar­jo­aa kou­lu­tuk­sia ter­vey­den­hoi­toa­lan sekä koh­taa­mis­työn amm­mat­ti­lai­sil­le. Voim­me jär­jes­tää luen­to­ja, etä­luen­to­ja tai lähi- ja etä­työs­ken­te­lyn yhdis­tä­vän työ­ti­lan Hows­pace-oppi­mi­sa­lus­tal­la.

Pää­osin luen­nois­ta vas­taa toi­min­nan­joh­ta­jam­me Pia Char­pen­tier, mut­ta kou­lu­tuk­sia teke­vät myös hen­ki­lö­kun­tam­me muut jäse­net tilaa­jan osaa­mis­tar­peen mukaan. Kaik­ki kou­lut­ta­jam­me ovat koke­nei­ta syö­mis­häi­riöi­den asian­tun­ti­joi­ta. Täs­sä esi­merk­ke­jä kou­lu­tusai­heis­tam­me:

 • Syö­mis­häi­riöi­den psy­ko­lo­gia – mik­si sai­ras­tu­taan ja kuka sai­ras­tuu?
 • Syö­mis­häi­riöi­den avo- ja osas­to­hoi­to
 • Vaka­vas­ti sai­ras­tu­nei­den syö­mis­häi­riö­po­ti­lai­den hoi­to
 • Tun­ne­sää­te­ly syö­mis­häi­riöi­den hoi­dos­sa
 • Hoi­to­suh­teen mer­ki­tys ja raken­ta­mi­nen
 • Syö­mis­häi­riöi­den hoi­to­mal­lin kehit­tä­mi­nen
 • Syö­mis­häi­riöi­den kog­ni­tii­vi­nen psy­ko­te­ra­pia
 • Syö­mis­häi­riöt ja yli­pai­no

Kou­lu­tuk­set voi­vat sisäl­tää myös työ­noh­jauk­sel­li­sia osuuk­sia, jois­sa asioi­ta käsi­tel­lään tilaa­jan poti­las­ta­paus­ten kaut­ta. Kaik­kien kou­lu­tuk­siem­me ja luen­to­jem­me koko­nai­suuk­sia voi­daan mah­dol­li­suuk­sien ja tar­peen mukaan täy­den­tää.

Kysy roh­keas­ti mitä voim­me tar­jo­ta tei­dän työyh­tei­söl­len­ne!

Kou­lu­tus­tie­dus­te­lut: koulutus@syomishairiokeskus.fi

Työ­noh­jaus ja kon­sul­taa­tio

Työ­noh­jaus- ja kon­sul­taa­tio­pal­ve­lut ovat suun­nat­tu ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lai­sil­le sekä koh­taa­mis­työs­sä toi­mi­vil­le, esi­mer­kik­si lii­kun­na­noh­jaa­jil­le, urhei­lu­val­men­ta­jil­le, opet­ta­jil­le ja nuo­ri­so­työn­te­ki­jöil­le. Tar­joam­me:

 •   yksi­lö­työ­noh­jaus­ta
 •   ryh­mä­työ­noh­jaus­ta
 •   semi­naa­ri­päi­viä työyh­tei­söl­le sekä
 •   ammat­ti­hen­ki­löi­den opin­to­käyn­te­jä ja vie­rai­lu­ja Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa

Työ­noh­jaus voi olla esi­mer­kik­si poti­las­ta­pauk­sien tai syö­mis­häi­riön koh­taa­mi­seen liit­ty­vien tun­te­mus­ten käsit­te­lyä. Työ­noh­jaus voi­daan jär­jes­tää yksit­täi­si­nä kon­sul­taa­tio­ta­paa­mi­si­na tai sään­nöl­li­se­nä ja pro­ses­si­luon­tei­se­na.

Työyh­tei­söil­le jär­jes­tet­tä­vis­sä semi­naa­ri­päi­vis­sä työyh­tei­sö voi saa­da kon­sul­taa­tio­ta omiin poti­las­ta­pauk­siin, mut­ta myös lisää ymmär­rys­tä syö­mis­häi­riöis­tä yleen­sä. Kou­lut, opis­tot ja lii­kun­ta- ja urhei­lu­yh­tei­söt voi­vat kysyä kon­sul­taa­tio­apua esi­mer­kik­si useam­pien syö­mis­häi­riö­ta­paus­ten käsit­te­lyyn yhtei­sön sisäl­lä.

Työ­noh­jauk­set ja kon­sul­taa­tiot voi­daan teh­dä myös etäyh­tey­del­lä.

Tie­dus­te­lut työ­noh­jauk­sis­ta ja kon­sul­taa­tiois­ta: koulutus@syomishairiokeskus.fi

Ammat­ti­hen­ki­löi­den ja opis­ke­li­joi­den vie­rai­lut

Ammat­ti­hen­ki­löil­lä ja ter­vey­den­huol­lon opis­ke­li­joil­la on mah­dol­li­suus opin­to­käyn­tei­hin, jois­sa pää­see tutus­tu­maan Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen tiloi­hin ja saa kon­kreet­tis­ta tie­toa syö­mis­häi­riöis­tä ja nii­den hoi­don eri­tyis­piir­teis­tä. Ota yhteyt­tä säh­kö­pos­tit­se Min­na Mai­sal­meen tai Anu Kina­re­tiin opin­to­käyn­nin jär­jes­tä­mi­seen liit­ty­vis­sä asiois­sa (etunimi.sukunimi@syomishairiokeskus.fi).

Voin­ko pääs­tä Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­seen har­joit­te­luun?

Kyl­lä voit. Kun­tou­tus ‑ja hoi­to­yk­si­kös­säm­me on mah­dol­lis­ta suo­rit­taa ter­vey­den­hoi­toa­lan AMK tut­kin­toi­hin kuu­lu­via mie­len­ter­vey­den hoi­to­työn har­joit­te­lu­jak­so­ja. Mei­tä voi lähes­tyä myös kor­kea­kou­luo­pin­toi­hin liit­ty­vien opin­näy­te­töi­den tii­moil­ta. Lii­kun­ta-alan opis­ke­li­joil­la on mah­dol­li­suus suo­rit­taa har­joit­te­lui­ta Oman Elä­män­sä Urhei­li­ja ‑pro­jek­tin teh­tä­vis­sä. Voit lähet­tää tie­dus­te­lun har­joit­te­lu­pai­kois­ta ja opin­näy­te­töis­tä säh­kö­pos­til­la:

AMK opis­ke­li­jat ja AMK opin­näyt­teet: anu.kinaret@syomishairiokeskus.fi

Lii­kun­ta-alan opis­ke­li­jat: koulutus@syomishairiokeskus.fi 

Autamme alkuun

Palveleva puhelin auttaa, kun tarvitset neuvoja syömishäiriöihin liittyen.