Yli­pai­no

Jot­kut syö­mis­häi­riöt voi­vat aiheut­taa yli­pai­noi­suut­ta, mut­ta yli­pai­noi­suus sinän­sä ei ole syö­mis­häi­riö eikä sii­hen usein­kaan lii­ty syö­mis­häi­riö­tä. Yli­pai­no voi kui­ten­kin aiheut­taa lukui­sia ter­vey­del­li­siä ongel­mia sekä hei­ken­tää ihmi­sen psyyk­kis­tä hyvin­voin­tia ja elä­män­laa­tua. Ammat­ti­lai­sen apu voi­kin olla tar­peen laih­dut­ta­mi­sen onnis­tu­mi­sek­si ja hyvin­voin­nin kohen­ta­mi­sek­si.

Yli­pai­non ala­ra­ja­na pide­tään pai­noin­dek­siä 25 (kg/m2). Yli­pai­no voi syn­tyä monen teki­jän seu­rauk­se­na. Taval­lis­ta on, että hen­ki­lö ei kiin­ni­tä suu­rem­paa huo­mio­ta syö­män­sä ruo­an laa­tuun sekä mää­rään ja yli­pai­no pää­see ker­ty­mään huo­maa­mat­ta vuo­sien saa­tos­sa. Yli­pai­no voi syn­tyä myös jat­ku­van, pidät­täy­ty­mi­seen perus­tu­van laih­dut­te­lun seu­rauk­se­na. Täl­löin kuu­rin loput­tua pala­taan enti­siin tapoi­hin ja pai­no palau­tuu usein aikai­sem­paa kor­keam­mal­le. Syy­nä ei yleen­sä ole epä­on­nis­tu­mi­nen laih­du­tuk­ses­sa, vaan laih­du­tus­me­ne­tel­män hai­tal­li­suus.

Yli­pai­non taus­tal­la voi olla myös tai­pu­mus tun­ne­syö­mi­seen, jol­loin hen­ki­lö pyr­kii hel­pot­ta­maan psyyk­kis­tä pahaa olo­aan syö­mäl­lä. Täl­löin syö­mi­seen saat­taa liit­tyä pakon­omai­sia piir­tei­tä tai ”häl­lä­vä­liä” –oloa. Yli­pai­no voi olla seu­raus­ta myös run­saas­ta tapa­syön­nis­tä. Täl­löin ruo­ka on hen­ki­lön elä­mäs­sä kes­kei­ses­sä roo­lis­sa, esi­mer­kik­si har­ras­tuk­se­na, juh­lis­ta­mas­sa jokais­ta muka­vaa oloa, tilan­net­ta, mök­ki­reis­sua ja ulko­maan­mat­kaa.

Autamme alkuun

Palveleva puhelin auttaa, kun tarvitset neuvoja syömishäiriöihin liittyen.