Kou­lu­tuk­set

Syö­mis­häi­riö­kes­kus tar­jo­aa kou­lu­tuk­sia ter­vey­den­hoi­toa­lan ja koh­taa­mis­työn ammat­ti­lai­sil­le sekä esi­mer­kik­si urhei­luseu­roil­le. Meil­tä voi tila­ta lähi- ja etä­luen­to­ja tai voim­me toteut­taa kou­lu­tuk­sen Hows­pace-oppi­mi­sa­lus­tal­la sisäl­täen etä- tai lähi­ta­paa­mi­sia tar­peen mukaan. Meil­tä voi pyy­tää myös asian­tun­ti­joi­ta puhu­maan webi­naa­rei­hin tai semi­naa­rei­hin. Kou­lu­tus­ten toteut­ta­jat ovat aina koke­nei­ta syö­mis­häi­riöi­den ja/tai ravit­se­muk­sen asian­tun­ti­joi­ta.

Verk­ko­kurs­si­tar­jon­nas­sam­me löy­tyy kurs­se­ja poti­lail­le, sai­ras­tu­neen van­hem­mil­le sekä urhei­lu­val­men­ta­jil­le. Hoi­toon liit­ty­vät kurs­sit löy­ty­vät tääl­tä ja urhei­luun liit­ty­vät tääl­tä.

Täs­sä esi­merk­ke­jä kou­lu­tusai­heis­ta:

  • Syö­mis­häi­riöi­den psy­ko­lo­gia – mik­si sai­ras­tu­taan ja kuka sai­ras­tuu?
  •   Syö­mis­häi­riöi­den avo- ja osas­to­hoi­to
  •   Vaka­vas­ti sai­rai­den syö­mis­häi­riöis­ten hoi­to
  •   Tun­ne­sää­te­ly syö­mis­häi­riöi­den hoi­dos­sa
  •   Hoi­to­suh­teen mer­ki­tys ja raken­ta­mi­nen
  •   Syö­mis­häi­riöi­den hoi­to­mal­lin kehit­tä­mi­nen
  •   Syö­mis­häi­riöi­den kog­ni­tii­vi­nen psy­ko­te­ra­pia
  •   Syö­mis­häi­riöt ja yli­pai­no

Toteu­tam­me kou­lu­tus­toi­vei­ta myös tilaa­jan yksi­löl­lis­ten tar­pei­den mukaan huo­mioi­den esi­mer­kik­si työ­ryh­mää akuu­tis­ti askar­rut­ta­vat aiheet. Kou­lu­tuk­sis­sa aihei­ta käsi­tel­lään hyvin käy­tän­nön­lä­hei­ses­ti, joten tie­to on hel­pos­ti siir­ret­tä­vis­sä heti käy­tän­töön. Kou­lu­tuk­set voi­vat sisäl­tää myös työ­noh­jauk­sel­li­sia osuuk­sia, jois­sa asioi­ta käsi­tel­lään tilaa­jan poti­las­ta­paus­ten kaut­ta.

Kaik­kien kou­lu­tuk­siem­me ja luen­to­jem­me koko­nai­suuk­sia voi­daan mah­dol­li­suuk­sien ja tar­peen mukaan myös täy­den­tää. Kysy roh­keas­ti eri kou­lu­tus­vaih­toeh­dois­ta!

Kou­lu­tus­tie­dus­te­lut: kou­lu­tus at syomis­hai­rio­kes­kus tai soi­ta (soit­to­nap­pi)

Kou­luil­le ja oppi­lai­tok­sil­le tar­jot­ta­vis­ta luen­nois­ta voi tie­dus­tel­la säh­kö­pos­tit­se info at syomishairiokeskus.fi

Autamme alkuun

Palveleva puhelin auttaa, kun tarvitset neuvoja syömishäiriöihin liittyen.