Syö­mis­häi­riöl­le altis­ta­vat teki­jät

Lai­huus­häi­ri­öön sai­ras­tu­vat tyy­pil­li­ses­ti tun­nol­li­set, täy­del­li­syyt­tä tavoit­te­le­vat ja kil­tit hen­ki­löt. Syö­mis­häi­riöt on usein mää­ri­tel­ty niin kuin ne esiin­ty­vät nai­sil­la, mut­ta syö­mis­häi­riö ei ole suin­kaan pel­käs­tään nais­ten ongel­ma. Mie­hel­lä esiin­ty­vä syö­mis­häi­riö lei­ma­taan usein kehon­ku­van häi­riök­si, vaik­ka oireet viit­taa­vat­kin sel­väs­ti syö­mis­häi­ri­öön. Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen hoi­to­mal­li ottaa huo­mioon koko suku­puol­ten kir­jon.

Kehon­ku­va­pai­nei­ta har­ras­tuk­sis­ta, amma­tis­ta tai lähei­sil­tä

Har­ras­tuk­set, jois­sa kehon este­tiik­ka on kes­kei­ses­sä roo­lis­sa, kuten esi­mer­kik­si balet­ti, voi­mis­te­lu tai luis­te­lu, voi­vat altis­taa kehon­ku­va­pai­neil­le ja syö­mis­häi­riöl­le. Mikä­li ympä­ril­lä on pal­jon omaa keho­aan kri­ti­soi­via hen­ki­löi­tä, hei­dän puheen­sa saat­taa vai­kut­taa myös syö­mis­häi­riön syn­tyyn.

Esi­mer­kik­si omaa keho­aan par­jaa­vat van­hem­mat voi­vat aset­taa lap­sil­leen kor­kei­ta odo­tuk­sia.

Sosi­aa­li­sen median kaut­ta on help­po omak­sua epä­rea­lis­ti­sia odo­tuk­sia omal­le kehol­le.

Syö­mis­häi­riö alkaa usein sii­tä, että joku huo­maut­taa yli­pai­nos­ta.

Kave­ri­pii­rin pai­nos­tus

Esi­mer­kik­si ano­rek­sia saat­taa “tart­tua”, jos kave­reis­sa on pal­jon ano­rek­ti­koi­ta. Var­hais­tei­neil­le kave­rei­den mie­li­pi­teet ovat todel­la tär­kei­tä. Tei­ni yrit­tää kel­va­ta kave­ri­pii­ril­leen.

Yltä­kyl­läi­syys ohjaa lii­al­li­seen syö­mi­seen. Kult­tuu­reis­sa, jois­sa ei ole saa­ta­vil­la lii­kaa ruo­kaa, ei esiin­ny juu­ri­kaan syö­mis­häi­riöi­tä.

Syö­mis­häi­riöi­den ylei­syys

Epä­tyy­pil­li­nen syö­mis­häi­riö, jos­sa vain osa tie­tyn syö­mis­häi­riö­tyy­pin kri­tee­reis­tä täyt­tyy, on kai­kis­ta ylei­sin. Kri­tee­rit täyt­tä­vis­tä syö­mis­häi­riöis­tä ylei­sin on buli­mia. Ahmin­ta­häi­ri­öön (bin­ge eating disor­der) on myös hyvin ylei­nen. Nuo­rem­mil­la on yleen­sä ano­rek­si­aa, ja hie­man van­hem­mil­la nuo­ril­la (15–16 v.) esiin­tyy enem­män buli­mi­aa. Syö­mis­häi­riö­tä esiin­tyy kui­ten­kin kai­ke­ni­käi­sil­lä.

Autamme alkuun

Palveleva puhelin auttaa, kun tarvitset neuvoja syömishäiriöihin liittyen.