Eväi­tä tuke­mi­sen tiel­le

Tukea ja tietoa vanhemmille lapsen sairastuessa syömishäiriöön.

Oman lap­sen sai­ras­tu­mi­nen syö­mis­häi­ri­öön on krii­si, johon sinä van­hem­pa­na tar­vit­set pal­jon apua. Sai­ras­tu­neen lap­sen käy­tös voi häm­men­tää ja pelot­taa, ja sil­loin on tär­ke­ää, että saat asial­lis­ta tie­toa syö­mis­häi­riös­tä ja sii­tä, miten se vai­kut­taa sai­ras­tu­nee­seen. Krii­si usein kulut­taa van­hem­pien voi­ma­va­ro­ja ja saat­taa kiris­tää per­heen väle­jä.

Sinä olet tär­keäs­sä roo­lis­sa lap­se­si toi­pu­mi­sen tuke­na. Van­hem­pa­na sinul­la on mah­dol­li­suus teh­dä pal­jon hyviä asioi­ta, ja me autam­me sinua löy­tä­mään oikeat kei­not aut­taa las­ta­si. 

Eväi­tä tuke­mi­sen tiel­le ‑verk­ko­kurs­si on ensias­kel sinul­le, jot­ta pys­tyt kul­ke­maan vai­kean ja karik­koi­sen toi­pu­mi­sen polun yhdes­sä lap­sen kans­sa. Toi­vo elää kui­ten­kin täl­lä mat­kal­la koko ajan, kun sai­rau­del­le ei anne­ta sen halua­maa val­taa, vaan se kukis­te­taan yhdes­sä.

Run­saas­ti tie­toa, käy­tän­nön ohjei­ta ja mate­ri­aa­le­ja, ren­tou­tus­har­joi­tuk­sia, sai­rau­den ulkois­ta­mis­ta ja vink­ke­jä omaan ja per­heen jak­sa­mi­seen. Kaik­kea tätä saat verk­ko­kurs­sil­tam­me. Astu päät­tä­väi­ses­ti eteen­päin lap­se­si rin­nal­la ja tilaa kurs­si verk­ko­kau­pas­ta. Sinä ansait­set kai­ken tuen ja avun voi­dak­se­si aut­taa las­ta­si paran­tu­mi­sen tiel­lä.

Uusi kurs­si alkaa aina kuu­kau­den ensim­mäi­sen päi­vä­nä (ei hei­nä­kuus­sa), ja sen mate­ri­aa­lit ovat van­hem­pien käy­tös­sä yhden kuu­kau­den ajan. Osa mate­ri­aa­leis­ta on ladat­ta­vis­sa omaan käyt­töön.  

Kurs­sin hin­ta on 88 euroa.  Saat kut­su­lin­kin säh­kö­pos­tii­si kurs­sin alkaes­sa kuun 1. päi­vä­nä.

Autamme alkuun

Palveleva puhelin auttaa, kun tarvitset neuvoja syömishäiriöihin liittyen.