Eväi­tä tuke­mi­sen tiel­le

Tukea ja tietoa vanhemmille lapsen sairastuessa syömishäiriöön.

Tar­joam­me tukea ja tie­toa niin alai­käi­sen kuin täy­si-ikäi­sen­kin lap­sen van­hem­mil­le digi­taa­li­sel­la alus­tal­la. Sopii eri­tyi­ses­ti van­hem­mil­le, joi­den per­hees­sä syö­mis­häi­riö on uusi tulo­kas ja jot­ka kai­paa­vat tie­toa ymmär­tääk­seen sai­raut­ta parem­min sekä vink­ke­jä toi­min­tan­sa tuek­si. 

Edul­li­nen ja kat­ta­va tuki­kurs­si tar­jo­aa hel­pos­ti omak­sut­ta­vaa tie­toa syö­mis­häi­riöis­tä sekä käy­tän­nön­lä­hei­siä työ­ka­lu­ja sai­ras­tu­neen lap­sen tuke­mi­seen. 

Kurs­sin tee­mo­ja ovat syö­mis­häi­riöt, van­hem­pien oma jak­sa­mi­nen, sai­ras­tu­neen tuke­mi­nen ja tun­ne­sää­te­ly. Kurs­si sisäl­tää opis­kel­ta­van teks­tin lisäk­si videoi­ta, kuun­nel­ta­via har­joi­tuk­sia ja van­hem­man omaa tun­ne­työs­ken­te­lyä tuke­via teh­tä­viä.

Kurs­sil­la on mah­dol­lis­ta kes­kus­tel­la nimet­tö­mäs­ti cha­tis­sa tois­ten van­hem­pien sekä Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen ammat­ti­lais­ten kans­sa. 

Kurs­si toteu­tuu help­po­käyt­töi­sel­lä Hows­pace-alus­tal­la, joka toi­mii sekä tie­to­ko­neel­la, table­til­la että äly­pu­he­li­mel­la.

Uusi kurs­si alkaa aina kuu­kau­den ensim­mäi­sen päi­vä­nä (ei hei­nä­kuus­sa), ja sen mate­ri­aa­lit ovat van­hem­pien käy­tös­sä yhden kuu­kau­den ajan. Osa mate­ri­aa­leis­ta on ladat­ta­vis­sa omaan käyt­töön. Kurs­sil­la voi myös kes­kus­tel­la nimet­tö­mäs­ti tois­ten kurs­sil­le osal­lis­tu­vien van­hem­pien kans­sa chat ‑toi­min­non avul­la. Saman toi­min­non avul­la saa myös yhtey­den kurs­sin teki­jöi­hin. 

Kurs­sin hin­ta on 88 euroa.  Saat kut­su­lin­kin säh­kö­pos­tii­si kurs­sin alkaes­sa kuun 1. päi­vä­nä.

Autamme alkuun

Palveleva puhelin auttaa, kun tarvitset neuvoja syömishäiriöihin liittyen.