Kesy­tä stres­si!

Stressin kesyttäminen parantaa elämänlaatua ja lisää hyvinvointia.

Kukin meis­tä kokee stres­siä elä­män­sä aika­na elä­män­ti­lan­tees­ta riip­pu­mat­ta. Arjes­sa stres­siä saat­ta­vat aiheut­taa työ­kii­reet tai hoi­ta­mat­to­mat koti­työt. Jos­kus elä­män­ti­lan­teet muut­tu­vat yllät­täen­kin ja odot­ta­mat­to­mat muu­tok­set elä­mäs­sä voi­vat aiheut­taa stres­siä ja kuor­mit­taa.

Stres­si on luon­nol­li­nen seu­raus sii­tä, kun ihmi­nen kokee hen­kis­tä tai fyy­sis­tä kuor­mi­tus­ta, joka ylit­tää oman kyvyn sel­vi­tä tilan­tees­ta. Emme voi estää stres­sin syn­ty­mis­tä, mut­ta voim­me vai­kut­taa sii­hen, kau­an se vii­pyy ja mis­sä mää­rin.

Jokai­sen meis­tä oli­si­kin hyvä pysäh­tyä poh­ti­maan stres­sin mää­rää elä­mäs­sä. Stres­sit­tö­män elä­män tavoit­te­le­mi­sen sijaan, tuli­si­kin ymmär­tää: mitä stres­si on ja miten se ilme­nee omas­sa elä­mäs­sä. Tar­koi­tuk­se­na on löy­tää tasa­pai­no kuor­mi­tus- ja palau­tu­mis­te­ki­jöi­den välil­le.

Täl­lä kurs­sil­la saat tie­toa ja lukui­sia käy­tän­nön vink­ke­jä kuin­ka kesy­tät oman stres­si­si!

Uusi kurs­si alkaa aina kuu­kau­den ensim­mäi­sen päi­vä­nä (ei hei­nä­kuus­sa), ja sen mate­ri­aa­lit ovat osal­lis­tu­jan käy­tös­sä vali­tun kalen­te­ri­kuu­kau­den lop­puun. Kurs­sin hin­ta on 44 euroa.

Autamme alkuun

Palveleva puhelin auttaa, kun tarvitset neuvoja syömishäiriöihin liittyen.