Urhei­lu ja syö­mis­häi­riöt

Valmentajat ovat keskeisessä roolissa urheilijoiden häiriintyneen syömiskäyttäytymisen ennaltaehkäisyssä ja tunnistamisessa.

Tuh­ti tie­to­pa­ket­ti urhei­lu­val­men­ta­jil­le syö­mis­häi­riöis­tä ja nii­den esiin­ty­mi­ses­tä urhei­li­joil­la. Kurs­si antaa sinul­le osaa­mis­ta häi­riin­ty­neen syö­mi­sen tun­nis­ta­mi­seen, puheek­siot­ta­mi­seen, urhei­li­jan tuke­mi­seen ja syö­mis­häi­riöi­den ennal­taeh­käi­syyn urhei­lus­sa.

Kurs­si sisäl­tää myös toi­min­ta­mal­lin urhei­luseu­ral­le. Toi­min­ta­mal­lis­sa on tii­vis­tet­ty käy­tän­nön toi­mik­si kurs­sin tee­mat. Kurs­sin käy­tyä­si voit toi­mia oman seu­ra­si tai urhei­luor­ga­ni­saa­tio­si syö­mis­häi­riö­tu­ki­hen­ki­lö­nä ja aut­taa sekä tukea mui­ta val­men­ta­jia.

Verk­ko­val­men­nuk­ses­sa käsi­tel­lään kat­ta­vas­ti muun muas­sa seu­raa­via asioi­ta:

  • Mitä urhei­li­jan häi­riin­ty­nyt syö­mi­nen ja syö­mis­häi­riöt ovat?
  • Mik­si urhei­li­joi­den syö­mi­nen häi­riin­tyy hel­pos­ti?
  • Mitä hait­taa häi­riin­ty­nees­tä syö­mi­ses­tä, syö­mis­häi­riöis­tä ja ener­gia­va­jees­ta on urhei­li­jan ter­vey­del­le ja suo­ri­tus­ky­vyl­le?
  • Miten urhei­li­jan häi­riin­ty­neen syö­mi­sen voi tun­nis­taa?
  • Mitä val­men­ta­jan tuli­si teh­dä, jos huo­maa urhei­li­jan syö­mis­käyt­täy­ty­mi­sen häi­riin­ty­neen?
  • Miten val­men­ta­ja voi ennal­taeh­käis­tä syö­mis­häi­riöi­den syn­ty­mis­tä?

Uusi kurs­si alkaa aina kuu­kau­den ensim­mäi­sen päi­vä­nä (ei hei­nä­kuus­sa), ja sen mate­ri­aa­lit ovat osal­lis­tu­jan käy­tös­sä vali­tun kalen­te­ri­kuu­kau­den lop­puun.

Kurs­sin hin­ta on 88 euroa.  Saat kut­su­lin­kin säh­kö­pos­tii­si kurs­sin alkaes­sa kuun 1. päi­vä­nä.

Autamme alkuun

Palveleva puhelin auttaa, kun tarvitset neuvoja syömishäiriöihin liittyen.