Olen sai­ras­ta­nut 31 vuot­ta syö­mis­häi­riöi­tä. Olen ollut monen­lai­ses­sa hoi­dos­sa ja hoi­to­pai­kas­sa. Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­ta saa­ma­ni hoi­to oli se mikä on aut­ta­nut kan­ta­maan sil­loin­kin kun olen jou­tu­nut uudes­taan poh­jal­le. Omal­la koh­dal­la­ni hoi­to lop­pui lii­an aikai­sin sil­lä kun­ta ei mak­sa­nut pidem­pään. Jos oli­sin saa­nut olla pidem­pään uskon, että oli­sin paran­tu­nut täy­sin. Nyt­kin pää­sin kui­ten­kin pit­käl­le. Minun aika­na­ni Syö­mis­häi­riö­kes­kus oli uusi eikä sen jäl­kei­set hoi­to­mah­dol­li­suu­det tai por­tait­tai­set kotiu­tu­mi­set päi­vä­osas­toi­neen olleet vie­lä mah­dol­li­sia mut­ta se vuo­si min­kä siel­lä sain, vei minua pit­käl­le. Nyt kun olen vih­doin löy­tä­mäs­sä pois syö­mis­häi­riön ikeen alta voin rehel­li­ses­ti, koko sydä­mes­tä­ni sanoa että se mitä siel­tä sain on ollut iso teki­jä sii­nä että olen pääs­syt voi­tol­le. Olen todel­la näh­nyt monenl­sis­ta hoi­toa ja hoi­to­paik­kaa mut­ta yhdes­tä­kään muus­ta pai­kas­ta en ajat­te­le yhtä läm­pi­mäs­ti eikä yksi­kään muu paik­ka ole niin syväs­ti vai­kut­ta­nut paran­tu­mi­seen kuin Syö­mis­häi­riö­kes­kus. Läm­min kii­tos 💗

Lisää asiakastarinoita