Asia­kas­ta­ri­noi­ta

  • Haluan esit­tää läm­pi­mät kii­tok­set Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sel­le työs­tän­ne. Olem­me saa­neet myös teil­tä aivan val­ta­vas­ti apua, tukea ja luot­ta­mus­ta huo­mi­seen niin net­ti­si­vu­jen, etä­kurs­sin, info­pu­he­li­men, ravit­se­mus­te­ra­peu­tin kuin sai­raan­hoi­ta­jan tapaa­mis­ten kaut­ta. Teet­te usko­mat­to­man hie­noa ja tär­ke­ää työ­tä.

    Lue koko palau­te

  • Ensim­mäi­ses­tä päi­väs­tä läh­tien minul­la on ollut ter­ve­tul­lut ja läm­min tun­ne hoi­to­kon­tak­tis­ta­ni Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa. Hen­ki­lö­kun­ta on aina ollut hyvin ystä­väl­li­nen ja vas­taa­not­ta­va minua koh­taan, ja esim muut­kin kuin oma­hoi­ta­ja ter­veh­ti­vät aina hyvän­tuu­li­ses­ti odo­tus­huo­nees­sa tms. Olen monel­le ystä­väl­le suo­si­tel­lut hoi­toa tääl­lä, ja tulen jat­kos­sa­kin suo­sit­te­le­maan. En vie­lä tähän päi­vään asti ole kenel­tä­kään kuul­lut mitään nega­tii­vis­ta sanot­ta­vaa hoi­dos­ta SHK:ssa, […]

    Lue koko palau­te

  • Olen sai­ras­ta­nut 31 vuot­ta syö­mis­häi­riöi­tä. Olen ollut monen­lai­ses­sa hoi­dos­sa ja hoi­to­pai­kas­sa. Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­ta saa­ma­ni hoi­to oli se mikä on aut­ta­nut kan­ta­maan sil­loin­kin kun olen jou­tu­nut uudes­taan poh­jal­le. Omal­la koh­dal­la­ni hoi­to lop­pui lii­an aikai­sin sil­lä kun­ta ei mak­sa­nut pidem­pään. Jos oli­sin saa­nut olla pidem­pään uskon, että oli­sin paran­tu­nut täy­sin. Nyt­kin pää­sin kui­ten­kin pit­käl­le. Minun aika­na­ni Syö­mis­häi­riö­kes­kus oli […]

    Lue koko palau­te

Autamme alkuun

Palveleva puhelin auttaa, kun tarvitset neuvoja syömishäiriöihin liittyen.