Kuin­ka pää­sen hoi­toon?

Useimmiten hoito alkaa sairaanhoitajan vastaanotolla arviointikäynnillä tai arviointijaksolla, jonka lopuksi hahmottuu suunnitelma hoitosi etenemisestä.

Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen Tera­piayk­si­köön voi sopia ensi­käyn­nin soit­ta­mal­la pal­ve­le­vaan puhe­li­meen +358404115481. Puhe­li­meen vas­taa syö­mis­häi­riöi­den hoi­toon pereh­ty­nyt sai­raan­hoi­ta­ja, jon­ka kans­sa voit kes­kus­tel­la tilan­tees­ta­si. Hän aut­taa sinua varaa­maan ajan sopi­val­le asian­tun­ti­jal­le.

Useim­mi­ten hoi­to alkaa sai­raan­hoi­ta­jan vas­taa­no­tol­la arvioin­ti­käyn­nil­lä tai arvioin­ti­jak­sol­la, jon­ka lopuk­si hah­mot­tuu suun­ni­tel­ma hoi­to­si ete­ne­mi­ses­tä.

Jos­kus ensi­käyn­ti vara­taan yksi­löl­li­ses­tä tilan­tees­ta riip­puen psy­kiat­ril­le tai ravit­se­mus­te­ra­peu­til­le. Sai­raan­hoi­ta­ja aut­taa pal­ve­le­vas­sa puhe­li­mes­sa arvioi­maan, miten juu­ri sinun tilan­tees­sa­si on paras­ta ede­tä. 

Kun sinul­la on aika varat­tu­na, pää­set mak­sa­maan käyn­ti­si verk­ko­kau­pas­sa. Kat­so mak­suoh­jeet tar­kem­min verk­ko­kau­pas­tam­me.

Jos pal­ve­le­vaan puhe­li­meen ei juu­ri pääs­tä vas­taa­maan, jätä vas­taa­jaan nime­si ja nume­ro­si niin soi­tam­me sinul­le takai­sin mah­dol­li­sim­man pian. Säh­kö­pos­til­la ei tie­to­suo­ja­syis­tä kan­na­ta lait­taa tar­kem­paa kuvaus­ta ter­vey­den­ti­las­ta­si, mut­ta voit lähet­tää säh­kö­pos­til­la yhtey­den­ot­to­pyyn­nön osoit­tee­seen info@syomishairiokeskus.fi. 

 


Mikä­li olet hakeu­tu­mas­sa osas­to­hoi­toon Kun­tou­tus ‑ja hoi­to­yk­sik­köön, voit olla suo­raan yhtey­des­sä yksi­kön puhe­li­meen +358404122976 saa­dak­se­si lisää ohjei­ta. Osas­ton puhe­li­meen voit jät­tää myös soit­to­pyyn­nön osas­ton­hoi­ta­jal­le joko soit­ta­mal­la tai teks­ti­vies­til­lä.

Osas­ton­hoi­ta­ja Min­na Mai­sal­mel­le voi myös lait­taa säh­kö­pos­til­la yleis­luon­tois­ta tie­dus­te­lua osas­to­hoi­dos­ta tai soit­to­pyyn­nön. Huo­mioit­han, että tie­to­suo­jan var­mis­ta­mi­sek­si säh­kö­pos­ti ei saa sisäl­tää tar­kem­pia tie­to­ja ter­vey­den­ti­las­ta­si.

Kun­tou­tus ‑ja hoi­to­yk­si­kön paik­ka ‑ja jono­ti­lan­ne vaih­te­lee. Jos­kus osas­to­hoi­don voi pääs­tä aloit­ta­maan hyvin­kin nopeas­ti. Jos­kus vapau­tu­vaa paik­kaa voi jou­tua hie­man odot­ta­maan.

Ajan­koh­tai­ses­ta paik­ka­ti­lan­tees­ta saat tie­toa Kun­tou­tus ‑ja hoi­to­yk­si­kön nume­ros­ta.

Osas­to­hoi­toon tar­vi­taan useim­mi­ten jul­ki­sen ter­vey­den­huol­lon toi­mes­ta myön­net­ty mak­susi­tou­mus hoi­to­kus­tan­nus­ten kat­ta­mi­sek­si. Mak­susi­tou­muk­sen saa­mi­sek­si tar­vit­set hoi­to­kon­tak­tin sii­hen oman alu­ee­si ter­vey­den­huol­lon yksik­köön, joka vas­taa syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­vien poti­lai­den hoi­dos­ta. Hoi­ta­va lää­kä­ri­si voi alkaa edis­tää mak­susi­tou­muk­sen jär­jes­tä­mis­tä sen tahon kans­sa, joka hoi­to­yk­si­kös­sä­si vas­taa mak­susi­tou­mus­ten myön­tä­mi­ses­tä.

Voit myös sel­vit­tää vakuu­tus­yh­tiös­tä­si, kat­taa­ko sinun vakuu­tuk­se­si syö­mis­häi­riön osas­to­hoi­don kus­tan­nuk­sia yksi­tyi­ses­sä ter­vey­den­huol­lon yksi­kös­sä. Hoi­toon voi hakeu­tua myös itse­mak­sa­va­na, jol­loin mak­su­jen suo­rit­ta­mi­seen saat tar­kem­mat ohjeet Kun­tou­tus ‑ja hoi­to­yk­si­kös­tä. 

Yhtey­de­no­tot Kun­tou­tus- ja hoi­to­yk­sik­köön:

+358404122976

minna.maisalmi@syomishairiokeskus.fi

Jokai­nen, joka on huo­lis­saan omas­ta tilan­tees­taan, ansait­see apua ja tar­vit­taes­sa hoi­toa. Syö­mis­häi­riö­kes­kus tar­jo­aa moni­puo­li­sia hoi­to­pal­ve­lui­ta mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä, jokai­sen yksi­löl­li­siin tar­pei­siin sovi­tet­tu­na.

Kuin­ka pit­kään hoi­to kes­tää?

Syö­mis­häi­riöt kehit­ty­vät yleen­sä pik­ku­hil­jaa ulot­tuen yhä syvem­mäl­le mie­len ker­rok­siin ja hei­jas­tuen toi­min­taan eri­lai­si­na käyt­täy­ty­mi­sen muu­tok­si­na. Syö­mi­häi­röi­den hoi­dos­sa työs­te­tään muu­tok­sia ajat­te­luun, tun­tei­den sää­te­lyyn ja toi­min­taan. Muu­tos­ten teke­mi­nen ottaa oman aikan­sa, jot­ta tur­val­li­sem­mat tavat toi­mia ja aja­tel­la ehti­vät vakiin­tua ja voit alkaa elää arkea­si ilman, että syö­mis­häi­riö vai­kut­taa teke­mii­si valin­toi­hin. Tutus­tu­mi­nen ja hoi­to­suh­teen mudos­tu­mi­nen vie myös aikaa. Tur­val­li­nen hoi­to­suh­de vah­vis­taa uskal­lus­ta­si teh­dä toi­pu­mi­sen edel­lyt­tä­miä muu­tok­sia. 

Lyhyim­mil­lään hoi­to voi kes­tää joi­ta­kin kuu­kausia. Monis­sa tilan­teis­sa hoi­to jat­kuu vuo­sia. Mitään tark­kaa aikaen­nus­tet­ta toi­pu­mi­sel­le ei voi etu­kä­teen antaa vaan jokai­sen pol­ku on eri­lai­nen ja sik­si myös eri pitui­nen. Jos­kus kui­ten­kin jo yksit­täi­sis­tä tapaa­mi­sis­ta ammat­ti­lai­sen kans­sa voi olla apua  alkuun pää­se­mi­sek­si, jos syö­mis­häi­riö ei ole vie­lä eden­nyt vaka­vak­si ja kurs­si on kään­net­tä­vis­sä asian­tun­te­van ohjauk­sen ja oman muu­tos­roh­keu­den kei­noin. Tera­piayk­si­kös­säm­me hoi­toa­jat vaih­te­le­vat siis muu­ta­mis­ta käyn­neis­tä vuo­siin. 

Osas­to­hoi­to Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen Kun­tou­tus ‑ja hoi­to­yk­si­kös­sä kes­tää yleen­sä muu­ta­mas­ta kuu­kau­des­ta vuo­teen tai yli­kin. Monien koh­dal­la hoi­to jat­kuu osas­to­hoi­don jäl­keen vie­lä avo­hoi­dos­sa. Paras­ta toi­pu­mi­sen kan­nal­ta on, jos osas­to­hoi­toa voi­daan jat­kaa riit­tä­väl­lä int­sen­si­tee­til­lä riit­tä­vän pit­kään. Sil­loin voi­daan var­mis­taa pysy­vä hoi­to­tu­los ja ennal­taeh­käis­tä taka­pak­ke­ja toi­pu­mi­ses­sa.  

Onko Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen hoi­to mak­sul­lis­ta? Pal­jon­ko hoi­to mak­saa?

Kyl­lä, hoi­to on mak­sul­lis­ta. Sekä Tera­piayk­si­kön pal­ve­lui­den että Kun­tou­tus ‑ja hoi­to­yk­si­kön hoi­don hin­nat löy­dät hin­nas­tos­tam­me

Jos sinul­la on kysyt­tä­vää hin­nois­tam­me ja mak­su­ta­vois­ta, voit soit­taa mak­sut­to­maan pal­ve­le­vaan puhe­li­meen +358404115481. Suu­rim­man osan pal­ve­luis­tam­me voit mak­saa käte­väs­ti verk­ko­kau­pas­sam­me. Tutus­tu verk­ko­kaup­paan ja mak­sa­mis­ta kos­ke­viin ohjei­siin.

Miten voin saa­da mak­susi­tou­muk­sen Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen hoi­toon?

Mak­susi­tou­muk­sen Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen hoi­toon myön­tää se jul­ki­sen eri­kois­sai­raan­hoi­don psy­kiat­rian yksik­kö, jos­sa sinul­la on hoi­to­suh­de. Mak­susi­tou­muk­sen myön­tä­mi­nen voi tul­la kysee­seen sil­loin, jos hoi­to­si edel­lyt­tää sel­lais­ta eri­tyis­ta­son hoi­toa, jota oman alu­ee­si hoi­to­paik­ka ei voi tar­jo­ta. Mak­susi­tou­muk­sen jär­jes­tä­mi­nen alkaa hoi­ta­van lää­kä­ri­si toi­mes­ta. Kes­kus­te­le mah­dol­li­suu­des­ta­si mak­susi­tou­muk­sen saa­mi­seen hoi­to­pai­kas­sa­si. 

 Saa­ko hoi­dos­ta Kela-kor­vaus­ta tai kor­vaa­ko vakuu­tus? 

Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa toteu­tet­ta­vaan kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pi­aan voi hakea Kelan tukea, Kela-kor­vauk­sen voi hakea myös psy­kiat­rin vas­taa­no­tois­ta. Vakuu­tus saat­taa myös kor­va­ta hoi­toa­si aina­kin osit­tain riip­puen vakuu­tuk­se­si laa­juu­des­ta. Tie­dus­te­le omas­ta vakuu­tus­yh­tiös­tä­si, kuu­luu­ko syö­mis­häi­riön hoi­to vakuu­tuk­see­si. 

Saa­ko Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen kaut­ta Kela-tera­pi­aa?

Kyl­lä saa. Tutus­tu psy­ko­te­ra­peut­tei­him­me.

Psy­ko­te­ra­peut­tiem­me paik­ka­ti­lan­ne vaih­te­lee ja jos­kus psy­ko­te­ra­pian aloit­ta­mis­ta voi jou­tua jon­kin ver­ran odot­ta­maaan. Jos psy­ko­te­ra­peu­teil­lam­me ei juu­ri ole vapai­ta aiko­ja psy­ko­te­ra­pi­aan ja tar­vit­set apua syö­mis­häi­riös­tä toi­pu­mi­seen tai mui­den mie­len­ter­vey­den haas­tei­den työs­tä­mi­seen, voit vara­ta ajan psy­kiat­ri­sil­le sai­raan­hoi­ta­jil­lem­me.

Pää­see­kö Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­seen hoi­toon, jos on normaalipainoinen/ylipainoinen? 

Kyl­lä pää­see. Pai­no ei kos­kaan yksis­tään ker­ro hoi­don tar­pees­ta tai syö­mis­häi­riön vaka­vuu­des­ta vaan eri­lai­sia ongel­mia syö­mi­sen kans­sa voi olla kai­ken pai­noi­sil­la. Jos tar­vit­set apua häi­riin­ty­neen syö­mi­sen tai syö­mis­häi­riön kans­sa, olet ter­ve­tul­lut meil­le hoi­toon — pai­nos­ta­si riip­pu­mat­ta.  

Voin­ko pääs­tä Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­seen hoi­toon vaik­ka en asu pääkaupunkiseudulla/Suomessa?

Kyl­lä voit. Tera­piayk­si­kön avo­hoi­toa ja psy­ko­te­ra­pi­aa voi­daan toteut­taa myös etäyh­teyk­sien väli­tyk­sel­lä. Teem­me­kin pal­jon etä­hoi­toa ympä­ri Suo­men ja myös ulko­mail­le, esi­mer­kik­si opis­ke­li­ja­vaih­dos­sa ole­vien poti­lai­den kans­sa. Voim­me etä­hoi­don aika­na myös tava­ta sinun kans­sa­si vas­taa­no­tol­la sil­loin, kun se sinul­le sopii ja on mah­dol­lis­ta jär­jes­tää.

Moni on koke­nut hyväk­si, jos esi­mer­kik­si ensim­mäi­sel­le tapaa­mi­sel­le on pääs­syt tule­maan pai­kan pääl­le Hel­sin­kiin ja sit­ten hoi­toa ollaan jat­ket­tu etäyh­tey­den avul­la. Sil­loin hoi­ta­va hen­ki­lö tun­tuu jo vähän tutum­mal­ta ja hoi­to­suh­teen kemioi­ta on pääs­syt tun­nus­te­le­maan kas­vo­tus­ten. 

Kun­tou­tus ‑ja hoi­to­yk­si­kön osas­to­hoi­toon useim­mat tule­vat muu­al­ta päin Suo­mea oman alu­een­sa hoi­to­pai­kan myön­tä­mäl­lä mak­susi­tou­muk­sel­la. Meil­le ollaan tul­tu osas­to­hoi­toon myös ulko­mai­ta myö­ten, joten tämä­kään ei ole meil­le este.  

Autamme alkuun

Palveleva puhelin auttaa, kun tarvitset neuvoja syömishäiriöihin liittyen.