Elä­män näl­kään ‑podcast

Elämän nälkään on keskusteluohjelma syömishäiriöistä. Löydät sen myös YouTubesta ja Spotifystä.

Poi­kien keho­suh­de

Jou­ni Kui­va­lai­nen ja Tom­mi Pet­te­ri Peso­nen Hel­sin­gin Poi­kien Talos­ta kes­kus­te­le­vat poi­kien keho­suh­teis­ta ja ‑ihan­teis­ta.

Poi­kien ja mies­ten syö­mis­häi­riöt

Jou­ni Kui­va­lai­nen ja Ras­mus Iso­maa kes­kus­te­le­vat syö­mis­häi­riöis­tä pojil­la ja mie­hil­lä.

Lii­kun­ta ja syö­mis­häi­riöt

Jak­sos­sa kes­kus­tel­laan Jou­ni Kui­va­lai­sen kans­sa lii­kun­nas­ta ja hyvin­voin­tioh­jauk­ses­ta. Mik­si lii­ket­tä tar­vi­taan? Entä min­kä­lai­sia haas­tei­ta liik­ku­mi­seen voi liit­tyä sil­loin, kun sai­ras­taa syö­mis­häi­riö­tä.

ARFID — Rajoit­tu­nut ja vali­koi­va syö­mi­nen

Jak­sos­sa kes­kus­tel­laan ravit­se­mus­te­ra­peut­ti Annuk­ka Rus­kan kans­sa ARFI­Dis­ta eli syö­mi­sen vält­tä­mis- ja rajoit­ta­mis­häi­riös­tä.

Sek­­su­aa­­li- ja suku­puo­li­vä­hem­mis­tö­jen syö­mis­häi­riöt ja mie­len­ter­veys

Jak­sos­sa kes­kus­tel­laan sek­su­aa­li- ja suku­puo­li­vä­hem­mis­töi­hin kuu­lu­vien hen­ki­löi­den ris­kis­tä sai­ras­tua syö­mis­häi­ri­öön. Vie­raa­na Jane Aho­la Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen kun­tou­tus ‑ja hoi­to­yk­si­kös­tä.

Nuo­ren kehon­ku­va ja ulko­nä­kö­pai­neet

Kes­kus­te­lu syö­mis­häi­riöi­den ennal­taeh­käi­sys­tä jat­kuu Ira Zet­ter­bor­gin kans­sa. Jak­sos­sa aihei­na mm. kehon­ku­va ja kou­lu­lii­kun­ta sekä sosi­aa­li­sen median vai­ku­tus nuor­ten ulko­nä­kö­pai­nei­siin.

Kuin­ka puhua nuo­rel­le syö­mi­ses­tä?

Uusim­mas­sa Elä­män näl­kään ‑podcas­tis­sa Sii­rin vie­raa­na on sai­raan­hoi­ta­ja Ira Zet­ter­borg Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen ruot­sin­kie­li­ses­tä Livs­lust ‑pro­jek­tis­ta. Puhet­ta lap­sis­ta ja nuo­ris­ta, kou­lus­ta, kehois­ta ja syö­mi­ses­tä. Miten las­ten ja nuor­ten häi­riin­ty­nyt­tä syö­mis­käyt­täy­ty­mis­tä voi­daan ennal­taeh­käis­tä?

Ahdis­tuk­sen hal­lin­ta­kei­not

Jak­sos­sa kes­kus­tel­laan ahdis­tuk­ses­ta ja sen rau­hoit­ta­mi­ses­ta ravit­se­mus­te­ra­peut­ti Riik­ka Vil­ja­sen kans­sa.

Lii­kun­ta ei aina tee hyvää

Kes­kus­te­lu jat­kuu Syö­mis­häi­riö­lii­ton Kat­ri Mik­ki­län kans­sa. Aihei­na lii­kun­ta­pu­he ja levon mer­ki­tys.

Saa­ko mitään enää sanoa?

Jou­ni Kui­va­lai­sen asian­tun­ti­ja­vie­raik­si istu­vat SYLI ry:n Kat­ri Mik­ki­lä ja Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen Sii­ri Kor­pi­niit­ty. Duo Mik­ki­lä-Kor­pi­niit­ty tar­kas­te­lee jak­sos­sa mm. kes­kus­te­lu­kult­tuu­rin vai­ku­tus­ta syö­mi­sen häi­riin­ty­mi­seen. Rie­mas­tut­ta­van rön­syi­le­väs­sä tupla-jak­son ensim­mäi­ses­sä osas­sa luvas­sa puhet­ta puhu­mi­ses­ta ja valit­tu­ja sano­ja sanan­va­lin­nois­ta.

Ahmin­ta­häi­riön hoi­to

Ravit­se­mus­te­ra­peut­ti Riik­ka Vil­ja­nen Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­ta ker­too miten ahmin­ta­häi­riö­tä (BED) hoi­de­taan.

Lähei­set syö­mis­häi­riös­tä toi­pu­mi­sen tuke­na

Sii­ri Kor­pi­niit­ty ja Lea Atti­la puhu­vat van­hem­pien roo­lis­ta syö­mis­häi­riön hoi­dos­sa.

En tun­nis­ta­nut ongel­maa

Jou­ni Kui­va­lai­nen saa vie­raik­si Roo­sa Hytö­sen ja Essi Han­nuk­se­lan, joi­den kans­sa kes­kus­tel­laan syö­mis­häi­riös­tä, toi­pu­mi­ses­ta, urhei­lus­ta ja val­men­nuk­ses­ta. 

Päih­teet ja syö­mis­häi­riö

Jak­sos­sa kes­kus­tel­laan päih­tei­den käy­tön, addik­tioi­den ja syö­mis­häi­riöi­den yhteyk­sis­tä sekä nii­den hoi­ta­mi­ses­ta. Vie­rai­na YAD ry:n koke­mus­asian­tun­ti­ja Saa­sa Ran­ta­la ja Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen ravit­se­mus­te­ra­peut­ti Annuk­ka Rus­ka.

Vas­taa kehon hätä­huu­toon

Kes­kus­te­lu ravit­se­mus­kun­tou­tuk­ses­ta jat­kuu. Aihei­na poh­ja­ton näl­kä ja pel­ko pai­no­nousus­ta. Sii­ri ja Annuk­ka poh­ti­vat myös saa­ko nyky­ään laih­dut­taa ja mikä kaik­ki laih­dut­ta­mi­ses­sa voi men­nä pie­leen.

Ener­gia­va­je hajot­taa kehoa

Jak­sos­sa ravit­se­mus­te­ra­peut­ti Annuk­ka Rus­ka ker­too syö­mis­häi­riöi­den ravit­se­mus­kun­tou­tuk­ses­ta. Mis­tä asiois­ta aloi­te­taan ja mitä kaik­kea ravit­se­mus­kun­touk­ses­sa käsi­tel­lään.

Kok­ki­na syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa

Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen enti­nen kok­ki Jou­ni Kui­va­lai­nen ker­too mil­lais­ta kokin työ on Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen keit­tiös­sä ja miten poti­laat huo­mioi­daan yksi­löl­li­ses­ti ruo­an val­mis­tuk­ses­sa.

Kuin­ka urhei­li­jan syö­mis­häi­riöi­tä hoi­de­taan?

Täs­sä jak­sos­sa Sii­ri ja Jou­ni käy­vät läpi urhei­li­jan syö­mis­häi­riö­hoi­don eri­tyis­piir­tei­tä. Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen urhei­li­jan hoi­to­mal­li pyr­kii otta­maan ne mah­dol­li­sim­man hyvin huo­mioon ja koke­muk­set hoi­don onnis­tu­mi­ses­ta ovat posi­tii­vi­sia.

Urhei­li­jan syö­mis­häi­riöt

Sii­ri Kor­pi­niit­ty ja Oman Elä­män­sä Urhei­li­ja ‑pro­jek­tin koor­di­naat­to­ri Jou­ni Kui­va­lai­nen kes­kus­te­le­vat urhei­lus­ta, urhei­li­jois­ta, las­ten lii­kun­nas­ta ja syö­mis­häi­riöis­tä. Miten urhei­lu­ym­pä­ris­tö muo­dos­taa toi­saal­ta ris­kin syö­mis­häi­riöil­le, mut­ta voi myös suo­ja­ta niil­tä.

Kuin­ka puhun syö­mis­häi­riöis­tä?

Jak­sos­sa Sii­ri ja Pia hake­vat vas­tauk­sia usein kysyt­tyi­hin kysy­myk­siin: Mis­tä syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­mi­nen joh­tuu? Mikä on ylei­sin syö­mis­häi­riö? Sai­ras­tu­vat­ko myös pojat ja mie­het syö­mis­häi­ri­öön? Jos epäi­len lähei­sel­lä­ni syö­mis­häi­riö­tä, kuin­ka otan sen puheek­si?

Ansait­sen­ko hoi­toa syö­mis­häi­ri­öön?

Jokai­nen, joka on huo­lis­saan omas­ta tilan­tees­taan, ansait­see apua ja tar­vit­taes­sa hoi­toa. Syö­mis­häi­riö­kes­kus tar­jo­aa moni­puo­li­sia hoi­to­pal­ve­lui­ta mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä, jokai­sen yksi­löl­li­siin tar­pei­siin sovi­tet­tu­na.

Kuin­ka syö­mis­häi­riöi­tä hoi­de­taan

Täs­sä jak­sos­sa puhu­taan Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen arvois­ta ja hoi­to­fi­lo­so­fias­ta. Hoi­dam­me sydä­mel­lä ja ammat­ti­tai­dol­la, aina yksi­löl­li­sen tilan­teen huo­mioi­den.

Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen syn­ty­ta­ri­na

Jak­sos­sa kuul­laan Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen syn­ty­ta­ri­na toi­min­nan­joh­ta­ja Pia Char­pen­tie­rin ker­to­ma­na. Jak­sos­sa ker­ro­taan myös, miten toi­min­tam­me on kas­va­nut ja kehit­ty­nyt yli 20 vuo­ti­sen toi­min­ta­tai­pa­leen aika­na.

Autamme alkuun

Palveleva puhelin auttaa, kun tarvitset neuvoja syömishäiriöihin liittyen.