Kategoria: Hallitusohjelma

  • Mik­si yksi­tyi­siä pal­ve­lui­ta on jär­ke­vää käyt­tää syö­mis­häi­riöi­den hoi­toon?

    Mik­si yksi­tyi­siä pal­ve­lui­ta on jär­ke­vää käyt­tää syö­mis­häi­riöi­den hoi­toon?

    Lai­toim­me ilol­la mer­kil­le, kuin­ka uudes­sa hal­li­tus­oh­jel­mas­sa mai­ni­taan, että uusi hal­li­tus halu­aa tukea hyvin­voin­tia­luei­ta lisää­mään yhteis­työ­tä yksi­tyis­ten pal­ve­lun­tar­joa­jien kans­sa. Täs­sä pii­lee vin­ha vii­saus, joka usein jää huo­maa­mat­ta yksi­tyi­siä ja jul­ki­sia pal­ve­lui­ta ver­tai­le­vis­sa kes­kus­te­luis­sa. Haluam­me täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa tuo­da esil­le muu­ta­mia kiis­tat­to­mia yksi­tyis­ten toi­mi­joi­den hyviä puo­lia, joi­ta ei ole tar­peek­si käsi­tel­ty jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa. Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa olem­me hyvin tie­toi­sia sii­tä,…