Kategoria: kasvatus

  • Saa­ko las­ta suu­tut­taa?

    Lap­suu­des­sa­ni 60- ja 70-luvuil­la, elet­tiin aikaa, jol­loin kas­va­tus­me­ne­tel­mät oli­vat hil­jat­tain muut­tu­neet anka­ras­ta kuriin usko­mi­ses­ta las­ta huo­mioi­vam­paan ja lem­peäm­pään kas­va­tus­tyy­liin. Aika­kau­den tai­tos oli näh­tä­vis­sä sii­nä, että osa aikui­sis­ta edel­leen uskoi ja toteut­ti anka­raa otet­ta las­ten ohjauk­seen ja osa otti asiat ren­nom­min. Opin, että eri aikuis­ten kans­sa oli hie­man eri­lai­set kuviot ja opin sää­tä­mään käyt­täy­ty­mi­se­ni niin, että…